Uzņēmums 01.11.2017. pārdeva reprezentatīvo auto par 50 000 EUR. Automobilim aprēķinātais finanšu nolietojums ir 10 000 EUR, savukārt atlikusī bilances vērtība – 45 000 EUR. Kā norakstīt reprezentatīvā auto atlikušo bilances vērtību, un kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) postenī to uzrādīt? Kurā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas rindā norādīt reprezentatīvā automobiļa atlikušo bilances vērtību, ja auto atlikušo bilances vērtību uzņēmums neuzskata par izdevumiem, kas saistīti ar reprezentatīvā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu (uzskata, ka finanšu nolietojums atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 6.panta 1.daļas 13.punktam, bet atlikusī bilances vērtība tam neatbilst), lai neveidotos situācija, ka gan ienākumi, gan atlikusī auto vērtība tiek aplikta ar UIN?