Uzņēmumā ir izejvielu pārpalikumi - trešo personu (preču pasūtītāja) manta, kas palikusi pēc ražošanas procesa beigām. Šie atlikumi grāmatvedības uzskaitē ir tikai kvantitīvā (daudzums) ekvivalentā, jo piegādātāja izejvielas cena ir komercnoslēpums, un no piegādes dokumentiem ir tikai preču pavaddokumenti - starptautiskais kravu autopārvadājuma līgums (CMR) un preču saraksts (packing list - angl.). Šie atlikumi uzņēmumā glabājas no 2012.gada 15.augusta, un piegādātājs tos neņem atpakaļ. Vai gada atskaites sagatavošanai ir nepieciešams novērtēt šo mantu un vai drīkst to darīt pēc tirgus cenām uz 31.12.2012.? Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai pārņemtu īpašuma tiesības uz šo mantu, ja īpašnieks ir nerezidents?