Vēlētos saprast, vai pareizi grāmatoju dividendes. Mazkapitāla sabiedrības (pamatkapitāls 100 eiro) 2020. pārskata gada peļņa bija 34 642 eiro. Pēc gada pārskata iesniegšanas 2021. gada jūnijā tika veikta peļņas sadale šādā kārtībā:

 • likumā noteiktās rezerves, lai pamatkapitāls sasniegtu likumā noteikto minimumu;
 • peļņas daļa 80% apmērā sadalīta dividendēs;
 • pārējā peļņa atstāta nesadalīta.

Veikti šādi grāmatojumi:

1. Iegrāmatotas rezerves:

 • D Pārskata gada nesadalītā peļņa – 2700 EUR,
 • K Likumā noteiktās rezerves – 2700 EUR.

2. Aprēķinātās dividendes: (34 642 - 2700) x 80% = 25 553,60 EUR. Grāmatojumi:

 • D Pārskata gada nesadalītā peļņa – 25 553,60 EUR,
 • K Norēķini par pārskata gada dividendēm – 25 553,60 EUR.    

3. Aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN): 25 553,60 / 0,8 x 20% = 6388,40 EUR. Grāmatojumi:

 • D Aprēķinātais UIN (peļņas vai zaudējumu konts) – 6388,40 EUR,
 • K Norēķini par UIN – 6388,40 EUR;     
 • D Pārskata gada nesadalītā peļņa– 6388,40 EUR,
 • K Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa – 6388,40 EUR.

4. Izmaksātas dividendes:

 • D Norēķini par pārskata gada dividendēm - 25 553,60 EUR,
 • K Norēķinu konts bankā – 25 553,60 EUR.

5. Pamatkapitāla palielināšanas grāmatojums:

 • D Likumā noteiktās rezerves – 2700 EUR,
 • K Pamatkapitāls – 2700 EUR.

Vai šādi ir pareizi? Un otrs jautājums – kā grāmatot ārkārtas dividendes? Ja, piemēram, dividendēs izmaksā 800 eiro, UIN – 200 eiro?