Vai saskaņā ar jaunajiem grāmatvedības kārtošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem grāmatvedis drīkst pildīt arī kasiera pienākumus? Kādos gadījumos tas būtu pieļaujams? Atbildam uz lasītāja jautājumu!

Vaicā lasītājs: Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 625 "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" 2. punktā noteikts: kasieris ir persona, ar kuru uzņēmuma vadītājs ir noslēdzis rakstveida vienošanos, piemēram, darba līgumu, rīkojumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība. Vai uzņēmuma grāmatvedis uz noslēgta līguma vai rīkojuma pamata drīkst pildīt kasiera pienākumus, piemēram, uzņēmuma vadītāja slimības laikā?