Kādas izmaiņas paredz jaunieviestie Ministru kabineta noteikumi Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" attiecībā uz grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņām un kļūdu labojumiem?

Salīdzinot veco (Ministru Kabineta (MK) noteikumi Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi") un jauno (MK noteikumi Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi") kārtību, kā finanšu pārskatos jānorāda notikumi pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumi, redzams, ka lielu izmaiņu nav. Jaunajā kārtībā atšķirībā no vecās notikumi pēc bilances datuma ir sadalīti koriģējošos un nekoriģējošos (šāds sadalījums bija arī Latvijas grāmatvedības standartā (LGS) Nr.3), tomēr notikumu atspoguļošanu vai neatspoguļošanu gada pārskatā tas nemaina. Tātad arī pēc jaunās kārtības ir jāizvērtē notikumi un to ietekme uz finanšu pārskatu no bilances datuma līdz gada pārskata parakstīšanas datumam.