Lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli, daļu no nelikvīdiem krājumiem (nav pārtika), kas nostāvējuši uzņēmuma noliktavā vairākus gadus, uzņēmuma vadītājs nolemj norakstīt jeb likvidēt. Norakstīšanas summa krietni pārsniegtu iepriekšējo trīs gadu vidējo summu. Vai šajā gadījumā starpība būtu uzskatāma par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem un apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli?