Lai gan joprojām ir spēkā 21.10.2003. izdotie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta", slēguma bilances sagatavošanas principi ir skaidroti arī MK noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi", kuros arī plašāk aplūkots, kāds pārskats un kurā uzņēmuma likvidācijas posmā jāgatavo.

Likvidācijas sākuma finanšu pārskats

Ja ir nolemts likvidēt sabiedrību, vispirms ir jāsagatavo likvidācijas sākuma finanšu pārskats, kas sastāv tikai no bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA). Tas jāsagatavo pēc kreditoru pieteikšanās termiņa beigām, lai varētu precizēt sabiedrības saistības pret piegādātājiem un citiem kreditoriem, kā arī likvidējamās sabiedrības mantas vērtību.

Tā kā sabiedrība tiek likvidēta, sagatavojot finanšu pārskatu, jāņem vērā, ka vairs netiek piemērots darbības turpināšanas princips. Tas nozīmē, ka šajā pārskatā neiekļauj ne ilgtermiņa aktīvus, ne ilgtermiņa saistības.

Pamatlīdzekļi

Visi aktīvi, tai skaitā pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, jānovērtē paredzamajās tīrajās jeb neto pārdošanas ieņēmumu summās. Tās iegūst, aplēsto pārdošanas summu samazinot par aplēstajām aktīva tiešajām pārdošanas izmaksām.

Piemērs

Sabiedrībai jāpārdod savas biroja telpas, tādēļ tā pieaicina sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju, kurš nosaka, ka konkrētā īpašuma (biroja telpu) tirgus cena ir 90 000 EUR. Par vērtējumu sabiedrība samaksā 1000 EUR. Lai sagatavotu telpas pārdošanai, sabiedrībai tās jāatbrīvo, un tas izmaksā 3000 EUR. Sabiedrība vienojusies ar mākleri, ka komisijas maksa par pircēja atrašanu būs 5000 EUR. Tātad slēguma bilancē konkrētais īpašums būs novērtēts 81 000 EUR (90 000 – 3000 – 5000 - 1000) apmērā.

Šādā veidā ir jāizvērtē visi aktīvi.