Ārvalstu sabiedrības nereti izvēlas uzsākt saimniecisko darbību Latvijā ar pārstāvja vai tirdzniecības aģenta starpniecību, piemēram, pilnvarojot pārstāvi to vārdā slēgt preču piegādes līgumus, nomaksāt nodokļus un izpildīt citas saistības. Tomēr sastopami arī gadījumi, kad ārvalsts sabiedrības pārstāvis tās vārdā neoficiāli vienojas par līgumu noteikumiem un saņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem bez nodokļu nomaksas Latvijā. Lai gan abos gadījumos ārvalsts sabiedrībai veidojas pastāvīgā pārstāvniecība (PP) Latvijā, par kuras gūto ienākumu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), nepastāvot īpašiem pretizvairīšanās pasākumiem, ārvalsts sabiedrības nereti spēj paslēpties aiz ārzonu vai citu jurisdikciju priekškara. Likuma Par nodokļiem un nodevām (Likums) jaunie noteikumi šo situāciju daļēji risina, paredzot īpašu pretizvairīšanās normu attiecībā uz ārvalstu sabiedrību pārstāvjiem Latvijā.