Ceturtdien, 7.novembrī, Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja vairākus būtiskus grozījumu nodokļu likumos, kas stāsies spēkā no 01.01.2014. Kādas izmaiņas skars uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), pievienotās vērtības nodokli (PVN), iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un mikrouzņēmumu nodokli (MUN) – lasiet šajā publikācijā, kurā zvērinātu advokātu biroja SORAINEN eksperti veikuši svarīgāko izmaiņu apkopojumu pa nodokļu grupām.

Par uzņēmumu ienākuma nodokli

 1. Tiek izslēgti divi lielo uzņēmumu grupās plaši izmantoti nodokļu atvieglojumi:

  • taksācijas gadanodokļu zaudējumu pārnešanas iespēja uzņēmumu grupā,
  • iespēja samazināt ar UIN apliekamo ienākumu par domājamiem kredīta procentiem par nesadalīto peļņu kopš 01.01.2009.
 2. Kā alternatīva no 01.07.2014. tiek ieviests jauns nodokļu atvieglojums pētniecības un attīstības veicināšanai, ļaujot samazināt ar UIN apliekamo ienākumu par pētniecības un attīstības izdevumiem reizinātiem ar 3, ja tie tieši attiecas uz darbaspēka izmaksām un izpētes pakalpojumu iepirkšanu no specializētām zinātniskām institūcijām saimnieciskās darbības attīstībai. Šo darbu rezultātu nedrīkst atsavināt trīs gadu laikā. Ar šiem grozījumiem tiek izslēgts iepriekšējais nodokļu atvieglojums, kurš ļāva piemērot 1,5 koeficientu izmaksām, kuru rezultātā tika reģistrēts jauns patents.

 3. Līdz 2020. gadam tiek pagarināta iespēja piemērot 1,5 koeficientu jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādes vērtībai.

 4. Līdz 2020. gadam tiek pagarināta pieteikšanās nodokļa atlaidei ieguldījumiem atbalstāmajos investīciju projektos – minimālais ieguldījumu apjoms palielināts no Ls 3 miljoniem līdz EUR 10 miljoniem.

 5. Ja no maksājuma nerezidentam par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu tiks ieturēts 2% nodoklis, tad Eiropas Savienības (ES) vai nodokļu konvencijas valsts rezidentam būs tiesības Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktā kārtībā pārrēķināt nodokli, piemērojot 15% likmi starpībai starp īpašuma atsavināšanas ienākumiem un ar tiem saistītajiem izdevumiem.

 6. Paredzētas izmaiņas attiecībā uz ieturamo nodokli no maksājumiem personām, kuras ir nodibinātas zemu nodokļu un beznodokļu teritorijās:

  • no akciju sabiedrību, kuru akcijas ir publiskajā apgrozībā, dividendēm pienākums nodokli ieturēt vērtspapīru kontu turētājam,
  • nodoklis nav jāietur no maksājuma zemu nodokļu un beznodokļu teritorijās nodibinātām personām par precēm, ja preces tiek pirktas par tirgus cenām (vairs nav jābūt tās valsts izcelsmes precēm),
  • nodoklis nav jāietur no maksājuma zemu nodokļu un beznodokļu teritorijās nodibinātām personām par ES/Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) publiskajiem vērtspapīriem, ja tie tiek pirkti par tirgus cenām,
  • nodoklis jāietur no procentu maksājumiem (5 vai 15% likme) un maksājumiem par intelektuālo īpašumu (15%) bez tiesībām par šiem maksājumu veidiem lūgt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atļauju nodokli neieturēt,
  • saistībā ar plānotajiem grozījumiem Komerclikumā attiecībā uz ārkārtas dividenžu izmaksas iespēju paredzēts, ka no ārkārtas dividenžu maksājuma zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās nodibinātām personām jāietur 30% nodoklis.
 7. Gadījumā, ja ir izmaksātas ārkārtas dividendes, bet gada beigās uzņēmumam izveidojas zaudējumi, ārkārtas dividenžu summu uzskata par nesaistītu ar saimniecisko darbību izdevumu (jāpiemēro 1,5 koeficients).

 8. Plānots, ka izdevumi par ienākumam pielīdzinātajiem aizdevumiem, par kuriem aprēķināts IIN (sīkāk par to – IIN jaunumu sadaļā), ir atskaitāmi UIN aprēķinos.

 9. Izmainīta atskaitāmo procentu ierobežojuma (angl. – thin capitalisation) aprēķina kārtība, parādu saistībai piemērojot Latvijas Bankas noteikto iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto gada vidējo svērto procentu likmi reizinātu ar 1,57 koeficientu. Uzņēmumiem tādējādi jāturpina gaidīt gada beigas vai jāiet pie zīlnieka, lai aprēķinātu atskaitāmo procentu ierobežojumu.

 10. Paredzēts, ka zaudējumi no līdzdalības likvidācijas nav atskaitāmi. Nav paredzēts pārejas periods, piemēram, jau uzsāktajām likvidācijām. Paredzēts, ka ar UIN apliekamo ienākumu varēs samazināt par ienākumu no ES un EEZ publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām). Tomēr nav skaidrots, vai šī norma attiecas gan uz procentu ienākumiem no obligāciju atsavināšanas, gan uz procentu maksājumiem obligāciju turēšanas laikā līdz dzēšanai.

 11. Par reprezentatīvu vieglo automašīnu turpmāk tiks uzskatīts automobilis, kura vērtība ir EUR 50 000 (Ls 35 100) bez PVN.

 12. Attiecībā uz debitoru summu norakstīšanu saskaņā ar likuma par UIN 9. pantu precizēts, ka šīs normas attiecas arī uz neatgūto aizdevumu, par kuriem tika rēķināti procenti, un neatgūto zaudēto PVN summu norakstīšanu. Par iepriekšējos periodos zaudēto PVN faktiski šāda prakse jau vairākos gadījumos pastāvēja, ko VID ir apstiprinājis ar attiecīgu uzziņu.

 13. Par reorganizācijā nodotajiem un pārņemtajiem pamatlīdzekļiem plānots noteikt, ka reorganizācijā iesaistītās personas nolietojumu aprēķina proporcionāli pa mēnešiem, kuros pamatlīdzekļi bijuši to īpašumā.

 14. Paredzēts, ka privātajām augstskolām nav jāmaksā UIN no mācību maksām, izstādēm, koncertiem un neatkarīgiem pētījumiem.

 15. Ja ienākums ārvalstīs no publiskās apgrozības vērtspapīru ienākuma ir gūts ar finanšu starpnieku palīdzību un ārvalstīs ir ieturēts ienākuma nodoklis, tad paredzēts, ka samaksāto nodokli var apliecināt ES vai konvencijas valsts nodokļu iekasēšanas institūcijas starpniekam izsniegtajiem dokumentiem.

 16. Ja uzņēmums strādā ar zaudējumiem (izņemot reģistrācijas un likvidācijas gadu) un neveic IIN un VSAOI maksājumus, paredzēts minimālais UIN EUR 50 apmērā.

Par pievienotās vērtības nodokli

Par nekustamo īpašumu

 1. Nelietota nekustamā īpašuma definīcijā iekļauta arī attiecīgā zemes daļa, tādējādi izbeidzot diskusiju par jautājumu, vai zemes un ēkas vērtību darījumā ir atļauts nodalīt atsevišķi.

 2. Papildināta apbūves zemes definīcija paredzot, ka zemesgabals nav uzskatāms par apbūves zemi, ja būvatļauja būvdarbu veikšanai ir izsniegta pēc 2009. gada 31. decembra, bet ir mainīts zemesgabala lietošanas mērķis, kas neparedz apbūves veikšanu.

 3. Jaukta īpašuma pārdošanas darījumos, nosakot ar PVN apliekamo vērtību, turpmāk tiks ņemts vērā proporcionālais sadalījums starp lietoto un nelietoto īpašuma daļu. PVN būs jāpiemēro tikai nelietotajai īpašuma daļai. Nelietotās īpašuma daļas  īpatsvara  aprēķins  nav  stingri  noteikts, piemēram – vai jāizmanto īpašuma vērtības vai platības attiecība. Anotācijā minētais mērķis – lai iegūtais rezultāts būtu loģisks, pamatots un samērīgs.

 4. VID nav jāreģistrē īpašums, kas:

  • vairāk par 99% tiek izmantots apliekamo darījumu veikšanai, vai
  • tiek izmantots regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, vai
  • nav atsavināms.

Par automašīnām

 1. Nav atskaitāms PVN par reprezentatīvo vieglo pasažieru auto iegādi, importu un uzturēšanu, sasaistot šādu automašīnu definīciju ar UIN vajadzībām noteikto.

 2. Ir atskaitāms PVN par tiem auto (arī reprezentatīvajiem), kam braucienus uzskaita saskaņā ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa prasībām (globālās pozicionēšanas sistēmu)un kas ir attiecīgi deklarēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

 3. Nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt nepamatoti ierobežotā priekšnodokļa atmaksu par tikai saimnieciskās darbības vajadzībām izmantotajiem auto.

Ieviesti PVN direktīvā paredzētie atbrīvojumi no PVN:

 • pakalpojumiem, ko sniedz neatkarīgu personu grupa tās biedriem (angl. – cost sharing associations), neapliekamu darījumu veicējiem,
 • preču piegādēm, par kurām nav atskaitīts priekšnodoklis, jo paredzēts citiem nolūkiem, nevis apliekamiem darījumiem, t.sk. luksusa preču piegādēm.

Citi

 1. Jākoriģē PVN par zudumiem, kas pārsniedz plānoto zudumu apjomu.

 2. PVN apliekamo un neapliekamo darījumu proporciju noapaļo uz augšu līdz pilnam procentam.

 3. Precizēts, ka nodokļu maksātājs ir tiesīgs atskaitīt priekšnodokli par apsaimniekotāju tālāk izrakstītajiem rēķiniem, kuros norādīti komunālo pakalpojumu sniedzēja rēķinu dati.

 4. Mazas vērtības dāvanas ierobežojums neattiecas uz reklāmas vai reprezentācijas izdevumiem.

 5. Atjaunotas tiesības trešo valstu personām Latvijā reģistrēties kā PVN maksātājiem, arī neizmantojot fiskālo pārstāvi.

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Nodokļu likmes

IIN likme 2014. gadā saglabāsies 24% līmenī, 2015. gadā – 23%, bet 2016. gadā – 22%. VSAOI darba devēja likme 2014. gadā būs 23,59%, bet darbinieka daļa – 10,50% (kopā 34,09%).

No 01.01.2016. tiks izslēgta iespēja maksāt fiksēto IIN (5% ienākumam līdz Ls 10 000; 7% virs Ls 10 000). Sākot ar 01.01.2014., jauni fiksētā IIN maksātāji vairs netiks reģistrēti.

„Minimālais” IIN

Attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem (tajā skaitā arī MUN maksātājiem) tiks noteikts minimālais gada IIN EUR 50 apmērā. Tādējādi saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem pārskata gadā nav apgrozījuma vai aprēķinātā IIN apmērs ir mazāks par EUR 50, būs pienākums EUR 50 iemaksāt valsts budžetā 15 dienu laikā pēc gada deklarācijas iesniegšanas. Minētais regulējums neattieksies uz tādiem nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā būs veikuši IIN vai VSAOI iemaksas par darbiniekiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu.

Algas nodoklis valdes locekļiem

Algas nodoklis būs jāmaksā no valdes locekļa ienākuma (vismaz vienas minimālās algas apmērā mēnesī), ja:

  • pirmstaksācijas gadā kapitālsabiedrības apgrozījums pārsniedz 12 minimālo mēnešalgu apmēra reizinājumu ar koeficientu 3,3 (2014. gadā – Ls 8 910 (EUR 12 678)), un
  • kapitālsabiedrībai pirmstaksācijas gadā nav neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēnešalgas apmērā visos pirmstaksācijas gada mēnešos, un
  • taksācijas gadā kapitālsabiedrībai ir apgrozījums.

Minētā norma netiks piemērota, ja valdes loceklis mēnesī gūs atlīdzību vismaz piecu minimālo mēneša algu apmērā citā kapitālsabiedrībā, ja abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieki UIN likuma izpratnē.

Aizdevumi un aizdevumu procenti

 1. Ar IIN tiks aplikti ienākumam pielīdzināti aizdevumi fiziskām personām un samazināto aizdevumu procentu radītie ienākumi.
 2. Par ienākumam pielīdzinātiem aizdevumiem uzskata tādusfiziskai personai izsniegtus aizdevumus, kuri netiek atmaksāti sešu mēnešu laikā pēc aizdevumu līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā. Ienākumam nepielīdzinās:
  • aizdevumus līdz EUR 1 500,
  • aizdevumus ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai,
  • aizdevumus no personām, ar kuru saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei,
  • aizdevumus, kur aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai.
 3. Aizdevējam (ja aizdevējs ir komersants, individuālais uzņēmums, kooperatīva sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, saimnieciskās darbības veicējs, uz līguma pamata apvienojušās personas) būs jāiesniedz VID informācija par aizdevumiem, kuru apjoms sasniegs EUR 15 000 vienai fiziskai personai (izņemot laulātajiem un radiniekiem izsniegtos aizdevumus). Ja aizdevumu fiziskai personai izsniegs cita fiziska persona, tad šādas ziņošanas pienākums ir aizņēmējam. Lai veiktu aizdevuma summas aprēķinu, būs jāņem vērā arī līdz 31.12.2013. izsniegtie aizdevumi.
 4. Līdz 30.06.2014. aizdevumu ņēmējiem būs jāiesniedz VID informācija par uz 31.12.2013.  neatmaksātajiem aizdevumiem, kuru neatmaksātā daļa (vienam aizdevējam) pārsniedz EUR 15 000. Ja nodokļu maksātājs izpildīs šo informācijas sniegšanas prasību, šāds aizdevums netiks pielīdzināts ienākumam. Savukārt, ja informācija netiks iesniegta, šos aizdevumus arī pielīdzinās ienākumam.
 5. Gadījumā, ja aizņēmējs (fiziska persona) aizdevuma izsniegšanas dienā būs aizdevēja (tajā skaitā arī MUN maksātāja) darbinieks, valdes vai padomes loceklis, gūtajam ienākumam (ienākumam pielīdzinātajam aizdevumam) tiks piemērots gan IIN, gan 22% papildlikme.
 6. Ja aizdevējs veic saimniecisko darbību (komersanti, pastāvīgās pārstāvniecības, saimnieciskās darbības veicējs), pienākums samaksāt nodokli būs aizdevējam. Ja aizdevējs būs fiziska persona vai nerezidents – par nodokļa iemaksu būs atbildīgs aizņēmējs.
 7. Samazināto aizdevumu procentu radītais ienākums rodas, ja aizdevumam piemērotā procentu likme ir mazāka nekā nosacītā tirgus likme. Šādi aprēķinātā starpība (arī procentu maksājumiem, kuri tiks aprēķināti, bet faktiski netiks maksāti) tiks aplikta ar IIN. Nosacīto tirgus likmi aprēķina, reizinot ar 0,7 pirmstaksācijas gada iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi izsniegtajiem kredītiem attiecīgajā valūtā.
 8. Gadījumā, ja uz šādiem procentu maksājumiem attiecas arī transfertcenu prasības, par samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu uzskatīs mazāko no abiem.
 9. Minētā samazināto aizdevumu procentu radītā ienākuma ar IIN aplikšanas kārtība attieksies arī uz aizdevumiem, kuri izsniegti līdz 2013. gada 31. decembrim (izņemot aizdevumus no fiziskām personām). Minētā kārtība neattieksies uz kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību aizdevumiem.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Sākot ar 01.01.2014. IIN netiks piemērots nekustamā īpašuma (NĪ) pārdošanas darījumos, kad, pārdodot NĪ, iegūtais ienākums tiks ieguldīts funkcionāli līdzīgā NĪ 12 mēnešu laikā pēc atsavināšanas vai arī pirms NĪ atsavināšanas.

Plāno atjaunot sociālo iemaksu griestus

Saskaņā ar MK noteikumu projektu 2014.  gadā  plānots  sociālo  iemaksu  objekta  maksimālo  apmēru  noteikt EUR 46 400 (Ls 32 600) apmērā. Tas nozīmē, ka, tiklīdz darbinieka bruto alga gada laikā sasniedz noteiktos griestus, sociālās iemaksas vairs nebūs jāveic.

Izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

 1. MUN papildlikmi 2% par katru darbinieku apmērā nepiemēros, ja darbinieku skaits taksācijas gadā būs lielāks par pieciem cilvēkiem, bet salīdzinoši ar pirmstaksācijas gadu darbinieku skaits palielināsies par vienu vai diviem cilvēkiem (ņems vērā tikai tos darbiniekus, kuri nodarbināti vismaz sešus mēnešus).
 2. Šobrīd MUN likumā noteikto MUN papildlikmi 20% apmērā nepiemēros Ls 70 000 apgrozījuma pārsnieguma daļai, ja taksācijas gadā apgrozījums pieauga ne vairāk kā par 30%, salīdzinot ar pirmstaksācijas gadu.
 3. Sākot   ar  01.01.2015.,   ja   mikrouzņēmuma   apgrozījums  kalendārajā  gadā  pārsniegs EUR 7 000 (līdz EUR 7 000 gada apgrozījumam paliks 9% likme), pārsnieguma daļai mikrouzņēmuma nodokļa likme būs:
  • 2015. taksācijas gadā – 11%,
  • 2016. taksācijas gadā – 13%,
  • sākot ar 2017. gada 1. janvāri – 15%.
 4. Plānots ieviest papildu pienākumu informēt VID par darbinieku nostrādātajām stundām mikrouzņēmumā.