Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” ir noteiktas viesnīcu izdevumu normas (robeža), kuras budžeta iestādes nedrīkst pārsniegt. Vai arī komerciestādēm, pārsniedzot viesnīcas izdevumu normas, par pārsnieguma daļu jāmaksā algas nodokļi?