Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam (DRN likums vai likums) videi kaitīgas preces,kuras apliek ar nodokli,ir preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi (piemēram, ozona slāni noārdošas vielas) vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību (piemēram, elektriskās un elektroniskās iekārtas, akumulatori un baterijas, smēreļļas u.c.).