Publicējam pārskatu par nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 01.01.2016. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

Likmes 2015.gadā

Likmes 2016.gadā

Minimālā mēneša darba alga

MK noteikumi Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi";

MK noteikumi Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"

200 Ls

320 EUR 

360 EUR

370 EUR

Stundas tarifa likme

1,203 Ls 

1,933 EUR 

2,166 EUR

Pēc aprēķina

Stundas tarifa likme pusaudžiem

1,375 Ls 

2,209 EUR 

2,477 EUR

Pēc aprēķina

Stundas tarifa likme darbiniekiem, kas pakļauti riskam un kuriem darba laiks ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā

1,375 Ls 

2,209 EUR 

2,477 EUR

Pēc aprēķina

Mēneša neapliekamais minimums

MK noteikumi Nr.1210 (zaudē spēku: 07.01.2016.);

MK noteikumi Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (MK noteikumi Nr.1), stājas spēkā: 07.01.2016.

45 Ls 

75 EUR 

75 EUR

75 EUR

Mēneša neapliekamais minimums pensionāram

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 12.panta 5.daļa

165 Ls 

235 EUR 

235 EUR

235 EUR

Atvieglojumi par apgādājamām personām mēnesī

MK noteikumi Nr.1210 (zaudē spēku: 07.01.2016.);

MK noteikumi Nr.1 (stājas spēkā: 07.01.2016.)

70 Ls; no 01.07.2013. 80 Ls 

165 EUR 

165 EUR

175 EUR

Atvieglojumi I un II grupas invalīdam mēnesī

MK noteikumi Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

108 Ls 

154 EUR 

154 EUR

154 EUR

Atvieglojumi III grupas invalīdam mēnesī

84 Ls 

120 EUR 

120 EUR

120 EUR

Atvieglojumi politiski represētai personai un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam mēnesī

108 Ls 

154 EUR 

154 EUR

154 EUR

IIN no darba algas

 

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

IIN no saimnieciskās darbības

 

Likuma par IIN 15.panta 2.1 daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

IIN no kapitāla

 

Likuma par IIN 15.panta 3.1 daļa

10%

10%

10%

10%

IIN no kapitāla pieauguma

 

Likuma par IIN 15.panta 3.1 daļa

15%

15%

15%

15%

IIN nerezidenta ienākumam no Latvijas Republikā (LR) esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumam

Likuma par IIN 15.panta 4.daļa

2%, ieturot izmaksas brīdī

2%, ieturot izmaksas brīdī

2%, ieturot izmaksas brīdī

2%, ieturot izmaksas brīdī

Fiksētais IIN

Likuma par IIN 15.panta 5.daļa

5%; ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 Ls, papildlikme – 7%

5%; ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 EUR, papildlikme – 7%

5%; ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 EUR, papildlikme – 7%

Vairs nepastāv

Patentmaksa mēnesī

 

Likuma par IIN 15.panta 6.daļa

30 –120 Ls 

43 – 100 EUR 

43 – 100 EUR 

43 – 100 EUR 

Ienākumi no fiziskās personas – rezidenta un nerezidenta – īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids

Likuma par IIN 15.panta 7.daļa 

10%

10%

10%

10%

Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas

Likuma par IIN 15.panta 7.daļa 

10%

10%

10%

10%

Ienākums no īpašuma īres vai nomas

Likuma par IIN 15.panta 7.daļa 

10%

10%

10%

10%

Aizdevumam pielīdzināms ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.un 9.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

-

24%, papildlikme valdes, padomes locekļiem, darbiniekiem 22%

23%, papildlikme valdes, padomes locekļiem, darbiniekiem 22%

23%, papildlikme valdes, padomes locekļiem, darbiniekiem 22%

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

-

24%

23%

23%

Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

Mikrouzņēmumu sniegtie darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

Ienākums no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

Ienākums nerezidentiem no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, no valstīm, ar kurām nav noslēgta nodokļu konvencija

Likuma par IIN 17.panta 17.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

Darbinieka gūtais labums no vieglā transportlīdzekļa izmantošanas vajadzībām, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

24%

24%

23%

23%

Domājamā alga valdes loceklim minimālās algas apmērā

Likuma par IIN 15.panta 2.daļa, Pārejas noteikumu 90.punkts

-

24%

23%

23%

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Likuma par IIN 15.panta 10.daļa

-

-

15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā

15%, bet ne mazāk kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)  

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

Likmes 2015.gadā

Likmes 2016.gadā

Apgrozījums līdz 70 000 Ls; no 01.01.2014. 100 000 EUR 

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 6.panta 1.daļa (1.1 daļa);

Pārejas noteikumu 12.punkts

9%

9%

9%

9%

Apgrozījums virs 70 000 Ls; no 01.01.2014. 100 000 EUR 

MUN likuma 6.panta 3.daļa

20%

20%

20%

20%

No 01.01.2014., ja nav apgrozījuma vai tas mazāks par 50 EUR 

MUN likuma 6.panta 5.daļa

-

50 EUR 

50 EUR

50 EUR

Ja darbinieku skaits pārsniedz 5

MUN likuma 6.panta 2.daļa

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

2% par katru darbinieku virs 5

Ja darbinieka ienākums pārsniedz 500 Ls vai 720 EUR 

MUN likuma 6.panta 4.daļa

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

20% no ienākuma pārsnieguma

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

Likmes 2015.gadā

Likmes 2016.gadā

Apliekamais objekts

Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 3.panta 1.daļa

15%

15%

15%

15%

Tonnāžas nodokļa maksātājs

Likuma par UIN 3.panta 1.1 daļa

15%

15%

15%

15%

Nodokļa maksātāji, kuri darbojas brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās

Likuma par UIN 3.panta 1.daļa; Pārejas noteikumu 26.punkts

15 – 25%

15 – 25%

15 – 25%

15–25%

Ārvalsts pastāvīgās pārstāvniecības ienākums

Likuma par UIN 3.panta 2.daļa un MK noteikumi Nr.587 "Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļa maksāšanas kārtība"

15 % no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem

15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem

15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem

15% no apliekamā ienākuma vai 20% no ieņēmumiem

Dividendes nerezidentiem

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 1.punkts, 3.panta 8.daļa, 3.panta 8.1 daļa, 3.panta 8.2 daļa, Pārejas noteikumu 100.punkts

0 Ls - 15%

0 EUR, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts), 30% (ārkārtas dividendes zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

0 EUR, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts), 30% (ārkārtas dividendes zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

0 EUR, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts), 30% (ārkārtas dividendes zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

Nerezidenta ienākumi personālsabiedrībā

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 1.1 punkts

15%

15%

15%

15%

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, atbilstošās sadalītās kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma daļas un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri – nerezidenti

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 1.2 punkts

15%

15%

15%

15%

Nerezidenta sniegtie konsultatīvie pakalpojumi

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 2.punkts, 3.panta 8.daļa

10% -15%

10% -15%

10% -15%

10% -15%

Procentu maksājumi nerezidentam, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 3.punkts, 3.panta 8.2 daļas 1.punkts, Pārejas noteikumu 101.punkts

10%, no 01.07.2013. 0 Ls saistītai personai

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Procentu maksājumi, ko LR reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām saistītiem uzņēmumiem vai personām,

5%, no 01.07.2013. 0 Ls saistītai personai

5% (izmaksā kredītiestādes); 15% (no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm)

5% (izmaksā kredītiestādes); 15% (no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm)

5% (izmaksā kredītiestādes); 15% (no zemu nodokļu un beznodokļu valstīm)

Procentu maksājumi, ko kapitālsabiedrība, kas ir LR rezidents, izmaksā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī

nepiemēro

nepiemēro

nepiemēro

nepiemēro

Samaksa nerezidentam par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko Latvijas sabiedrība izmaksā ES dalībvalstu saistītai sabiedrībai vai tās pastāvīgajai pārstāvniecībai, kas atrodas citā ES dalībvalstī:

  1. a) maksājumi par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot filmas un fonogrammas

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 4.punkts, 3.panta 8.2 daļas 2.punkts, Pārejas noteikumu 101.punkts

15%, no 01.07.2013. 0 Ls saistītai personai

15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

  1. b) maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem

5%-15%; no 01.07.2013. 0 Ls saistītai personai

15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 5.punkts

5% - 15%

5%, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

5%, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

5%, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

Atlīdzība nerezidentam par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu

Likuma par UIN 3.panta 4.daļas 7.punkts

2% - 15%

2%, 15% (zemu nodokļu un beznodokļu valsts)

2%, 15% zemu nodokļu un beznodokļu valsts

2%, 15% zemu nodokļu un beznodokļu valsts

Visi darījumi, kurus veic nerezidenti no zemu nodokļu valstīm, izņemot dividendes, procentus un preču piegādes

Likuma par UIN 3.panta 8.daļa

0 Ls – 15%

15%

15%

15%

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

Likmes 2015.gadā

Likmes 2016.gadā

PVN standartlikme

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 41.panta 1.daļas 1.punkts

21%

21%

21%

21%

PVN samazinātā likme

PVN likuma 42.panta 1.daļas 2.punkts

12%

12%

12%

12%

Apliekamie darījumi

PVN likuma 42.panta 1.daļas 3.punkts

0%

0%

0%

0%

PVN elektroenerģijai iedzīvotājiem

PVN likuma 42.panta 1.daļas 1.punkts

21%

21%

21%

21%

PVN dabasgāzei iedzīvotājiem

PVN likuma 42.panta 1.daļas 1.punkts

21%

21%

21%

21%

PVN komerciālā nolūkā importētām precēm zem 10 EUR

PVN likuma 53.panta 5.daļa 

Neapliek zem 22 EUR 

Neapliek zem 22 EUR 

Neapliek zem 22 EUR 

Neapliek zem 22 EUR 

Preču sūtījumi (EK), kas atbrīvoti no muitas nodokļa, zem 10 EUR

PVN likuma 53.panta 4.daļa

Neapliek zem 22 EUR 

Neapliek zem 22 EUR 

Neapliek zem 22 EUR 

Neapliek zem 22 EUR 

Fiskālā pārstāvja preču iegāde ES

PVN likuma 44.pants

0% 

0%

0%

0%

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem.apsaimniekošanas izdevumi

PVN likuma 52.panta 1.daļas 25.punkts

neapliek

neapliek

neapliek

21%

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Apraksts

Normatīvais akts

Likmes 2013.gadā

Likmes 2014.gadā

Likmes 2015.gadā

Likmes 2016.gadā

VSAOI darba devēja likme

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18.panta 1.daļa

24,09%

23,59%

23,59%

23,59%

Darba ņēmēja likme

11%

10,50%

10,50%

10,50%

Darba ņēmēja – pensionāra darba devēja likme

MK noteikumi Nr.747 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"

20,68%

20,16%

19,86%

19,90 %

Darba ņēmēja – pensionāra darba ņēmēja likme

9,45%

8,96%

8,84%

8,85 %

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba devēja likme

22,35%

21,79%

21,50%

21,51 %

Izdienas pensionāra vai valsts speciālās pensijas saņēmēja – darba ņēmēja likme

10,20%

9,69%

9,57%

9,57 %

Darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

21,59%

20,77%

20,50%

20,10 %

Darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

9,86%

9,23%

9,13%

8,95 %

Pensionāra – darba devēja likme brīvības atņemšanas laikā

18,26%

17,42%

16,88%

16,51 %

Pensionāra – darba ņēmēja likme brīvības atņemšanas laikā

8,34%

7,74%

7,51%

7,35 %

Pašnodarbinātais

32,17%

31,06%

30,58%

30,58%

Pašnodarbinātais – pensionārs

29,71%

28,66%

28,17%

28,21%

Reģistrējies saimnieciskās darbības veicējs – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs

29,02%

27,52%

26,76%

26,19%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs, ja tās dzīvesvieta nav LR

33,19%

32%

31,46%

31,47%

Persona, kuru nodarbina darba devējs – ārvalsts nodokļu maksātājs (ES, Eiropas Ekonomikas zona, Šveice), ja tās dzīvesvieta ir LR

35,09%

34,09%

34,09%

34,09%

Iekšzemes darba ņēmējs – pensionārs pie darba devēja ārvalstnieka

30,13%

29,12%

28,70%

28,75%

Iekšzemes darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka

32,55%

31,48%

31,07%

31,08%

Brīvprātīgā likme pensijai

26,60%

25,16%

24,39%

23,86 %

Brīvprātīgā likme pensijai, invaliditātes, maternitātes pabalsta, slimības, vecāku apdrošināšanai

33,19%

32%

31,46%

31,47 %

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam

35,09%

34,09%

34,09%

34,09 %

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – pensionāram

30,13%

29,12%

27,70%

28,75  %

Brīvprātīgā likme MUN maksātāja darbiniekam – izdienas pensijas saņēmējam vai invalīdam – speciālās pensijas saņēmējam

32,55%

31,48%

31,07%

31,08 %