Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 14.panta 2.daļu, kas bija spēkā līdz 10.01.2013., viens no nosacījumiem, lai uzskatītu fizisku personu par rezidentu, bija šīs personas pastāvīgā dzīves vieta Latvijā. Pēc 10.01.2013. šis nosacījums tika mainīts un aizstāts ar personas deklarēto dzīves vietu Latvijā. Vai saskaņā ar augstāk minētajām izmaiņām fiziska persona - nerezidents ir uzskatāms par rezidentu Latvijā, ja: