Atbilstoši 2012.gada 13.decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likuma Par nodokļiem un nodevām (Likums) 18.pantā, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pienākums ir nodrošināt informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem (izņemot fiziskas personas, kuras nav saimnieciskās darbības veicēji), kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 100 Ls, t.i., Publisko iepirkumu likumā (PIL) noteikto robežsummu pretendenta vai kandidāta izslēgšanai no dalības iepirkumā.