Grāmatveži nereti sastopas ar situāciju, kad, beidzoties mēnesim, darbinieka darba laika uzskaites tabelē uzrādītā informācija liecina gan par nostrādāto laiku, gan par laiku, kas nav reāli nostrādāts. Iemesli tam varētu būt dažādi: ikgadējais vai papildu atvaļinājums, mācību atvaļinājums, attaisnotā prombūtne saskaņā ar Darba likuma (DL) 74.pantā minētajiem gadījumiem, maternitātes, paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, kā arī slimība (A un B darbnespējas lapas).