Saimnieciskajā darbībā izmantots dzīvoklis (atrodas daudzdzīvokļu ēkā, kuru tās īpašnieks ieguvis īpašumā denacionalizācijas kārtībā) pārklasificēts par personiskajām vajadzībām izmantojamu lietu un pārdots 60 mēnešu laikā no pārklasificēšanas. Dzīvokļa pārdošanas apliekamais ienākums pārdošanas gadā palielināts par visos iepriekšējos taksācijas periodos, kuros nekustamais īpašums izmantots saimnieciskajā darbībā, norakstīto nolietojumu. Apliekamā ienākuma summai piemērota 15% likme. Vai pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma (deklarācija DK) 5.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" var iekļaut pārdotā dzīvokļa kadastrālo vērtību?