Kādā apmērā darba devēja segtie izdevumi par darbinieka apmācību, lai iegūtu, uzlabotu vai paplašinātu darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamās iemaņas un zināšanas, ir klasificējami kā darba devēja izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, un nav darbinieka gūtais labums, tātad ir neapliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)? Kādi ir nosacījumi, lai iestātos nodokļa piemērošanas saistības?

Saskaņā ar Darba likuma 96.pantu izdevumus, kas saistīti ar darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, sedz darba devējs. Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas terminu akadēmiskajā datu bāzē kvalifikācijas paaugstināšana skaidrota kā sagatavotības pakāpes pilnīgošana kādā darbības jomā, piemēram, turpinot izglītību dažādās mācību iestādēs, mācoties kursos vai apgūstot citu pieredzi.

Ievērojot iepriekš minēto, vai ir pamatoti uzskatīt, ka darba devēja segtie apmācību izdevumi darbiniekam, kas, mācoties attālināti, iegūst MBA (Master of Business Administration) grādu, nav viņa gūtais labums, jo:

  • darbiniekam šajā brīdī jau ir maģistra grāds citās zinātnēs, tātad viņš nepaaugstina vispārējo izglītības līmeni, bet tikai pilnveido to;
  • darbinieks ir nozīmīgas uzņēmuma struktūrvienības vadītājs, un viņš ir viens no uzņēmuma vadības komandas, līdz ar to darbiniekam ir nepieciešamas biznesa vadības un procesu organizēšanas zināšanas?