Vai saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 9.pantu bēru pabalstu drīkst izmaksāt brāļiem, māsām un visām pārējām Civillikuma (CL) 208.pantā minētām personām?