Cedents - fiziska persona, cesionārs - juridiska persona, un cedents un cesionārs ir saistītas personas. Līguma priekšmets - cedents cedē savas prasījuma tiesības, kas viņam radušās tiesvedības rezultātā, t.i., saskaņā ar tiesas lēmumu viņš kā atbildētājs ir atzīts par nevainīgu, un tiesa ir lēmusi no prasītāja piedzīt par labu atbildētājam viņa radušos ar tiesas procesu saistītos juridiskos izdevumus. Jautājums: vai cedentam izmaksātā summa, pamatojoties uz cesijas līgumu, ir uzskatāma par ienākumu, no kura ir maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)?