Lūdzu sniegt skaidrojumu, vai, izmaksājot Lietuvas rezidentam  procentu ienākumus no noguldījumiem, ir jāietur 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)?