Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 5.daļu no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 426,86 eiro gadā,  ja ir izpildīti šīs daļas nosacījumi. Vai izmantotā veselības apdrošināšanas summa ietekmē darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu, ja nosacījumi ir izpildīti?