Darbiniekiem tiek iegādātas un pasniegtas dāvanas. 1 dāvanas vērtība ir:

  • 11,79 EUR – summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
  • 2,48 EUR – PVN 21% apmērā;
  • 14,27 EUR – kopējā summa.

Kā jāgrāmato šīs summas un kādi nodokļi no kādām summām jāaprēķina, ņemot vērā šādas normas:

  • Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.899) 18.2punktu (algas nodoklis nav jāmaksā par darba devēja dāvanām, kuru kopējā vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 EUR);
  • Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 92.panta 1.daļas 8.punktu (priekšnodoklis ir aprēķinātā vai samaksātā PVN summa par iegādātām precēm, kas izsniegtas kā mazas vērtības dāvanas vai preču paraugi);
  • PVN likuma 1.panta 10.punktu (mazas vērtības dāvana – prece vai pakalpojums, ko nodod bez atlīdzības un kura vērtība bez PVN 1 cilvēkam kalendārā gada laikā nepārsniedz 15 EUR)?