Administrējot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu starptautiskajiem autotransporta pakalpojumiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir saskāries ar situācijām, kad apliekamās personas, kas sniedz minētos pakalpojumus, nav ievērojušas autopārvadājumus regulējošajos normatīvajos aktos noteikto autopārvadājumu organizēšanas kārtību.

Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem, piemēro PVN 0 procentu likmi, ja šos pakalpojumus Latvijas apliekamā persona sniedz citai Latvijas apliekamai personai un pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir nepieciešamie eksportu apliecinošie dokumenti vai dokumenti, kas apliecina PVN 0 procentu likmes piemērošanu.

Dokumenti, kas apliecina PVN 0 procentu likmes piemērošanu preču eksporta, importa un tranzīta kravu pārvadājumiem, ir šādi:

  1. starptautiskais kravas transporta pavaddokuments vai tā kopija (tajā skaitā CMR, starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīme, konosaments, gaisa pārvadājuma pavadzīme) vai muitas deklarācija ar atzīmi par preču ievešanu Eiropas Savienības teritorijā (Latvijas Republikas teritorijā) vai to izvešanu no Eiropas Savienības teritorijas (no Latvijas Republikas teritorijas);
  2. līgumi, kas noslēgti ar trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām personām (transporta pakalpojuma pasūtītājiem);
  3. preču specifikācijas;
  4. dokumenti, kas apliecina samaksu par minētajiem pakalpojumiem.

Līdztekus minētajiem dokumentiem var izmantot arī citus dokumentus, kas nepārprotami apliecina PVN 0 procentu likmes piemērošanas pamatotību.

Ja apliekamā persona, kas sniegusi minētos preču transporta pakalpojumus, nevar uzrādīt eksportu apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas apliecina PVN 0 procentu likmes piemērošanu, tā maksā nodokli par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši likumā Par pievienotās vērtības nodokli noteiktajai standartlikmei.

Bez tam, lai apliekamā persona, kas sniedz starptautiskos autotransporta pakalpojumus, minētajiem pakalpojumiem varētu piemērot PVN 0 procentu likmi, tai ir jāievēro arī autopārvadājumus regulējošajos normatīvajos aktos noteikto autopārvadājumu organizēšanas kārtību.

Saskaņā ar autopārvadājumus regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kravas pārvadājumu drīkst veikt tikai tad, ja autopārvadājumu vadītājam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājumu jomā un pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci).

Lai veiktu autopārvadājumus ar citas personas īpašumā esošu autotransporta līdzekli, pārvadātājam ir jānoslēdz ar autotransporta līdzekļa īpašnieku rakstisks nomas līgums, kurā norādīts, ka nomas līguma darbības laikā autopārvadājumus ar iznomāto autotransporta līdzekli drīkst veikt tikai nomnieks. Nomniekam aizliegts slēgt autotransporta līdzekļa apakšnomas līgumu.

Nomātajam autotransporta līdzeklim jābūt reģistrētam Latvijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autotransporta līdzekļu reģistrāciju un nomas līgums attiecas tikai uz autotransporta līdzekļa iznomāšanu. Līgumu nedrīkst papildināt ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts ar to pašu iznomātāju par autotransporta līdzekļa vadīšanu un apkalpi.

Veicot starptautiskos preču pārvadājumus un izmantojot TIR karnetes kā starptautisku galvojumu apliecinošus dokumentus, jāņem vērā, ka TIR karnetes turētājs TIR karneti var izmantot tikai autopārvadājumiem, kurus tas veic ar savā īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem. TIR karnetes turētājam nav tiesības TIR karnetes nodot trešajām personām.

Savukārt, ja TIR karnetes turētājs nomā autotransporta līdzekli no kāda uzņēmuma, tad TIR karnetes turētājam ir nepieciešams saņemt no garantējošās asociācijas – biedrības Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto” apliecinājumu, ka TIR karnetes turētājs izmanto šo auto savām vajadzībām.

Bez tam jāņem vērā, ka, iznomājot autotransporta līdzekli, autotransporta līdzekļa īpašniekam nav tiesības tam izsniegtajā licencē atļautās darbības deleģēt citam uzņēmumam.

Praksē VID ir saskāries ar situācijām, kad apliekamās personas, kas sniedz minētos pakalpojumus, neievēro autopārvadājumus regulējošajos normatīvajos aktos noteikto autopārvadājumu organizēšanas kārtību.

Piemērs

Apliekamā persona SIA A ir noslēgusi līgumu ar klientu (Latvijas apliekamo personu) par klientam piederošas kravas pārvešanu no Latvijas uz Krieviju.

Lai sniegtu minēto pakalpojumu, SIA A nomā automašīnu no citas apliekamās personas SIA B.

Gan SIA A gan SIA B ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) kravas starptautisko komercpārvadājumu veikšanai.

Automašīna, ar kuru SIA A sniedz klientam kravas pārvadājuma pakalpojumu, pieder SIA B un šai automašīnai ir izsniegta TIR karnete.

Sadarbības  līgumā, kas noslēgts starp SIA A un SIA B, paredzēts, ka SIA B nodod SIA A lietošanā automašīnu un SIA B ir pienākums nodrošināt SIA A ar nepieciešamajiem dokumentiem starptautisko kravu pārvadājumu veikšanai (TIR CARNET Eiropas Kopienas kopiju). Bez tam minētajā līgumā noteikts, ka kravas pārvadājumus SIA B veic ar īpašnieka - SIA A īpašumā esošo kravas automašīnu un SIA A ir atbildīgs par automašīnas vadītāju pieņemšanu darbā, noslēdzot ar tiem darba līgumu.

Noformētajos starptautiskajos kravas transporta pavaddokumentos (CMR) ir norādīts, ka faktiskais kravas pārvadājuma veicējs ir SIA B, jo tā ir TIR karnetes garants.

Atbilstoši grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām uzņēmuma grāmatvedībā visi darījumi jāatspoguļo tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par konkrēto saimniecisko darījumu un varētu izsekot šī darījuma norisei.

Piemērā minētajā situācijā VID nav iespējams izsekot SIA A veiktajam darījumam – sniegtajam autotransporta pakalpojumam, jo noformētajā starptautiskajā kravas transporta pavaddokumentā (CMR) ), kas ir uzskatāms par dokumentu, kas apliecina PVN 0 procentu likmes piemērošanu,  ir norādīts, ka faktiskais kravas pārvadājuma veicējs ir nevis SIA A, bet gan SIA B. Savukārt atbilstoši sadarbības līgumā noteiktajam darba līgumu automašīnas vadītāji ir noslēguši ar SIA A. Līdz ar to apliekamās personas nav ievērojušas autopārvadājumus regulējošajos normatīvajos aktos noteikto autopārvadājumu organizēšanas kārtību.

Valsts SIA Autotransporta direkcija ir norādījusi, ka gadījumos, kad līguma slēdzējpuses ir noslēgušas līgumus, kas neatbilst komercpārvadājumu tiesību normām, tām ir jāpārtrauc šādi pārvadājumi. Ja prasība netiks izpildīta, tiks izskatīts jautājums par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

Avots: VID informatīvais materiālu Par normatīvo aktu piemērošanu ar preču eksportu/importu un tranzīta pārvadājumiem saistītiem transporta pakalpojumiem.