Vai drīkst atskaitīt 40% pievienotās vērtības nodokli kā priekšnodokli no reprezentācijas izdevumiem, ja reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi kopā pārskata gadā pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi?