Uzņēmums mazumtirgotājam piegādā preces, pamatojoties uz konsignācijas līgumu. Katru mēnesi tiek saņemta atskaite par pārdotajām precēm un, pamatojoties uz atskaiti, tiek izrakstīts nodokļa rēķins. Vai pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir jāaprēķina un jāsamaksā valsts budžetā arī par precēm, kas saņemtas, pamatojoties uz konsignācijas līgumu, vai arī tikai par pārdotajām? Vai šajā gadījumā ir piemērojams Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 31.panta 2.daļā minētais termins "nomaksas pirkuma darījums"?