Uzņēmums "A" veic saimniecisko darbību (viesnīcu pakalpojumi) nomātās telpās (viesnīcas ēkā). Pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu, ēkas īpašnieks, kas vienlaikus ir arī uzņēmuma "A" vienīgais dalībnieks, uzdod un uzņēmums "A" apņemas ēkas īpašnieka vārdā organizēt viesnīcas kafejnīcas telpu rekonstrukciju un paplašināšanu, tostarp:

  • saņemt pašvaldības būvvaldes būvatļauju būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai;
  • slēgt līgumus ar trešajām personām par būvprojekta izstrādi un būvdarbu izpildi;
  • sagatavot, parakstīt un iesniegt pašvaldības un valsts iestādēs visus būvdarbu sekmīgai izpildei nepieciešamos dokumentus;
  • veikt citas vajadzīgās darbības, tostarp nodot pabeigtos būvdarbus ekspluatācijā.

Pēc rekonstrukcijas objekts pieņemts ekspluatācijā ar Būvniecības valsts kontroles biroja aktu. Uzņēmums "A" ēkas īpašniekam izraksta rēķinu par paveiktajiem būvdarbiem un ar tiem saistītajām izmaksām (ēkas rekonstrukcija) atbilstoši iepriekš saskaņotai un abpusēji parakstītai tāmei. Būvdarbus veica uzņēmums "B", ar kuru bija noslēgts līgums. Gan uzņēmums "A", gan uzņēmums "B", gan ēkas īpašnieks (fiziskā persona) ir reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Vai, izrakstot īpašniekam rēķinu par telpu rekonstrukciju, uzņēmumam "A" jāpiemēro PVN vispārējā kārtībā, vai saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantu, kurā paredzēts īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem?