Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikti tie finanšu darījumi, kas ir atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, piemēram, ja viens uzņēmums, kas nav kredītiestāde, veic naudas aizdevumu citam uzņēmumam. Vienlaikus saistībā ar finanšu darījumiem, to sniegšanu un nodrošināšanu var tikt sniegti arī citi – starpnieka, tehniskā atbalsta pakalpojumi u.tml. Vai arī šie pārējie pakalpojumi tiek atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa, vai tomēr tiem jāpiemēro nodoklis vispārīgajā kārtībā?

Latvijas pievienotās vērtības nodokli (PVN) regulējošie normatīvie akti, Padomes 28.11.2006. Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (Direktīva) un Padomes 15.03.2011. Īstenošanas regula (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, (Regula) nenosaka kritērijus vai nosacījumus, pēc kuriem varētu vadīties, lai noteiktu, vai katrā konkrētajā gadījumā tiek veikts no PVN atbrīvots finanšu pakalpojums. Tāpēc jāizmanto tiesu judikatūrā nostiprinātās atziņas.