2017.gada septembris un oktobris Eiropas Savienības Tiesai (EST) bija ražīgs periods, kurā sniegti vairāki prejudiciālie nolēmumi arī Latvijā aktuālā jautājumā. Proti, 3 lietās analizēti jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atbrīvojumu neatkarīgu personu grupu (NPG) sniegtajiem pakalpojumiem.

Šāds atbrīvojums paredzēts Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) 132.pantā ("Atbrīvojumi konkrētām darbībām sabiedrības interesēs"), kurā paredzēti arī citi darījumi, kas tiek veikti sabiedrības interesēs un kurus dalībvalstis atbrīvo no PVN, piemēram, pasta pakalpojumi, slimnīcas un medicīniskā aprūpe, zobu tehniķu pakalpojumi, sociālās aprūpes pakalpojumi, bērnu un jauniešu izglītība, kultūras pakalpojumi u.tml.

Vienā lietā par tiesībām piemērot šo atbrīvojumu bija iesaistīta AS "DNB banka" un Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID), jo VID atteica "DNB banka" tiesības piemērot PVN atbrīvojumu NPG sniegtajiem pakalpojumiem, par ko "DNB banka" iesniedza prasību tiesā. Administratīvā apgabaltiesa apturēja tiesvedību un lūdza EST sniegt atbildi uz jautājumu, vai konkrētajos apstākļos ir piemērojams PVN direktīvas 132.panta 1.punkta f) apakšpunktā minētais nodokļa atbrīvojums. EST nolēma, ka PVN direktīvas 132.panta 1.punkta f) apakšpunkts jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētais atbrīvojums attiecināms tikai uz NPG, kuru dalībnieki veic kādu PVN direktīvas 132.pantā minēto darbību sabiedrības interesēs, tādēļ tas nav piemērojams pakalpojumiem, ko sniedz NPG, kuru dalībnieki veic saimniecisku darbību finanšu pakalpojumu jomā, jo tie nav minēti PVN direktīvas 132.pantā, līdz ar to tā nav šāda darbība sabiedrības interesēs (EST 21.09.2017. spriedums lietā Nr.C-326/15).