No Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada marta un aprīļa prejudiciālajiem nolēmumiem sīkāk apskatīsim trīs lietas, kas saistītas ar pievienotās vērtības nodokli.

Par pastāvīgo iestādi

Lietas būtība

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2022. gada 7. aprīļa spriedumā lietā C-333/20 izskatīja jautājumu, kas bija radies tiesvedībā starp Rumānijas nodokļu administrāciju un Rumānijas sabiedrību par to, vai direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) 44. pants un Īstenošanas regulas 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112 11. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sabiedrībai ar juridisko adresi vienā dalībvalstī (Vācijas sabiedrība) pieder pastāvīgā iestāde citā dalībvalstī (Rumānija), ja Vācijas sabiedrībai Rumānijā ir meitasuzņēmums (Rumānijas sabiedrība), kura nodod Vācijas sabiedrības rīcībā cilvēkresursus un tehniskos resursus saskaņā ar līgumiem, pēc kuriem Rumānijas sabiedrība ekskluzīvā veidā sniedz mārketinga, regulatīvos, reklāmas un pārstāvības pakalpojumus, kas var tieši ietekmēt Vācijas sabiedrības pārdošanas apmērus.