Atbilstoši likumam, ja pretendentam ir nodokļu parāds, to izslēdz no dalības publiskajā iepirkumā. Tomēr, vai pieļaujams liegt pretendenta dalību iepirkuma konkursā, ja šāds nodokļu parāds radies nepareizi iesniegtas nodokļu deklarācijas dēļ? Atbildi nesenā spriedumā meklēja Senāts.

Savulaik, vērtējot iepirkuma procedūru pretendentu izslēgšanas kritērijus, Satversmes tiesa 2011. gada 3. novembra spriedumā lietā 2011-05-01 uzsvēra, ka to noteikšanas pamatmērķis ir nodrošināt publisko iepirkumu pamatprincipu ievērošanu. Savukārt pamatprincipi iepirkuma konkursa norisē veicina vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu, izslēdzot negodīgu konkurenci starp pretendentiem.

Arī Senāta praksē, piemēram, 2020. gada 27. augusta spriedumā lietā SKA-297/2020, nepārprotami uzsvērts, ka pretendentu brīvas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana ir savstarpēji saistīti publisko iepirkumu norises pamatprincipi, kam jāgarantē vienlīdzība starp pretendentiem ne vien brīdī, kad tiek sagatavoti piedāvājumi dalībai konkursā, bet arī brīdī, kad pasūtītājs tos vērtē.