Ja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā ir informācija par izmaksātajām aplokšņu algām, par kurām nav veikti nodokļu maksājumi, VID ir pienākums piedzīt no darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) starpību - šāds secinājums nostiprināts ar Senāta spriedumu 2023.gada 28.aprīļa lietā SKA-68/2023, kurā tika vērtēts jautājums par darba devēja VSAOI aprēķināšanas kārtību atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Lietas faktiskie apstākļi

VID, veicot kontroli uzņēmumā “BIOCORE Ltd”, atrada zibatmiņu, kurā bija fails, kas liecināja par patieso algu izmaksu darbiniekiem. Respektīvi, zibatmiņā esošajā failā norādītās algas bija lielākas, nekā norādīts uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē.

VID secināja, ka uzņēmums nav uzrādījis patiesās algas grāmatvedības uzskaitē un iemaksājis valsts budžetā VSAOI un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) pilnā apmērā. Līdz ar to tika noteikts, ka valsts budžetā jāiemaksā atbilstošas VSAOI, aprēķinātā soda nauda, nokavējuma nauda un soda nauda par nekorekti veiktu IIN apmaksu.