Pēc personas maksātnespējas procesa pasludināšanas un ieraksta izdarīšanas maksātnespējas reģistrā kreditori ir tiesīgi administratoram pieteikt savus prasījumus. Atbilstoši Maksātnespējas likuma (ML) 74.panta 1.daļai administrators pārbauda kreditoru prasījumu pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Savukārt saskaņā ar ML 75.panta 1.daļu administrators var pilnībā vai daļēji neatzīt kreditora prasījumu, par kuru ir strīds starp parādnieku un kreditoru.