Lai gan lietot vadības grāmatvedību uzņēmumā nav obligāta normatīvajos aktos noteikta prasība, ļoti daudz sabiedrību to izmanto, lai precīzāk analizētu procesus uzņēmumā un nodrošinātu konkurētspējīgu tā darbību nākotnē.

Vadības grāmatvedība ir informācijas sistēma, kas nodrošina uzņēmumā izmantoto resursu, radīto produktu, kā arī notiekošo procesu datu uzskaiti, lai īstenotu konkrētus uzņēmuma mērķus. Tā definējama kā process, kurā notiek ekonomisku datu noteikšana, mērīšana un ziņošana turpmākajiem informācijas lietotājiem, kas to izmanto lēmumu pieņemšanā.

Arī normatīvajos aktos netieši norādīta nepieciešamība veikt vadības grāmatvedības uzskaiti. Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", kas stājās spēkā 13.04.2018., ja nepieciešams, uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumenti jāpapildina ar kārtību, kādā uzņēmuma grāmatvedībā aprēķina pārdotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu faktisko pašizmaksu (41.2punkts).