Dažkārt nav iespējams noteikt atgūstamo vērtību (augstāko no aktīva neto pārdošanas vai aktīva lietošanas vērtības) vienam konkrētam aktīvam, jo šis aktīvs neģenerē naudas plūsmu, kas nebūtu atkarīga no citiem aktīviem.