No iepriekšējās nodokļu parādu nokavējuma un soda naudas atlaišanas reizes ir pagājuši 5 gadi, un nodokļu maksātājiem atkal tiek piedāvāta iespēja atbrīvoties no parādu sankciju (nokavējuma naudas un soda naudas) uzkrātajām summām apmaiņā pret nodokļu pamatparāda samaksu.

22.08.2017. stājās spēkā Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums (Likums), kura mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu, īstenojot vienreizēju pasākumu.

Lai pārvarētu nodokļu samaksas grūtības un turpinātu veiksmīgu uzņēmējdarbību, visiem nodokļu maksātājiem ir iespēja 3 mēnešu laikā no 01.10.2017. pieteikties atbalsta pasākumam (atbalsts). Tādējādi pēdējā diena, kad nodokļu maksātājs var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegumu par piedalīšanos atbalsta pasākumā, ir 02.01.2018.

Kas var pieteikties atbalstam?

Likuma 1.panta 2.daļas 2.punktā noteikts atšķirīgs regulējums par atbalsta pasākumā piemērojamo atbalsta pamatparādu juridiskajām un fiziskajām personām.

Fiziskajai personai atbalsta pamatparāds ir nodokļu pamatparāds, kas noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa dienā, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam. Tādējādi fiziskajai personai, piesakoties atbalstam, nav jāvērtē nodokļu parāda rašanās periods.

Savukārt juridiskajai personai tas ir nodokļu pamatparāds, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 01.06.2017. un nav samaksāts līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

Piemērs

Piemēram, SIA "Kalni" 20.04.2017. iesniedza pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju, kurā samaksai budžetā deklarēja 14 000 EUR, ko nespēja laikus un pilnā apmērā samaksāt. 01.06.2017. SIA "Kalni" PVN pamatparāds bija 12 000 EUR. Nodokļu administrācija sākusi nodokļu parādu piedziņas procedūru, kas bijusi daļēji rezultatīva, un 10.10.2017. SIA "Kalni" ir PVN pamatparāds 7500 EUR apmērā un ar to saistītā nokavējuma nauda. Tātad SIA "Kalni" no 1.oktobra ir tiesības iesniegt iesniegumu par piedalīšanos atbalsta pasākumā par PVN pamatparāda summu iesnieguma iesniegšanas dienā, proti, 10.10.2017., – 7500 EUR.

Piemērs

Aplūkosim piemēru situācijā, kad nodokļu maksātāja nodokļu pamatparāds pēc 01.06.2017. būtu palielinājies. SIA "Salnas" 20.04.2017. iesniedza PVN deklarāciju, kurā samaksai budžetā deklarēja 15 000 EUR, ko nespēja laikus un pilnā apmērā samaksāt. 01.06.2017. SIA "Salnas" PVN pamatparāds bija 10 000 EUR. 20.06.2017. SIA "Salnas" iesniedza PVN deklarāciju, kurā samaksai budžetā deklarēja 8000 EUR, ko nespēja laikus un pilnā apmērā samaksāt. Secināms, ka pēc 01.06.2017. nodokļu parāds palielinājies un SIA "Salnas" parāds iesnieguma par pieteikšanos atbalstam iesniegšanas dienā ir lielāks, nekā tas bija 01.06.2017. (10 000 EUR), tātad SIA "Salnas" ir tiesības pieteikties uz pamatparāda summu, kas nav lielāka par 10 000 EUR.

Ja sākts audits

Iesnieguma par piedalīšanos atbalsta pasākumā iesniegšanas termiņu izņēmums ir paredzēts Likuma 6.panta 4.daļā, kurā noteikts: ja pirms atbalsta sākšanas dienas nodokļu maksātājam ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu, par atbalsta sākšanas dienu šim nodokļu maksātājam uzskatāma nākamā diena pēc tam, kad nodokļu administrācija paziņojusi lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem. Ja nodokļu maksātājam lēmumā par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem aprēķinātā nodokļu maksājuma samaksas termiņš iestājies līdz 25.decembrim, iesniegumu par pieteikšanos atbalstam iesniedzējam ir tiesības iesniegt 3 mēnešu laikā, sākot ar 1.oktobri.

Tātad juridiskā persona, kam ir atbalsta pamatparāds, t.i., nodokļu pamatparāds pēc stāvokļa 01.06.2017., kas nav samaksāts līdz atbalsta pasākuma sākšanas dienai, un kura pirms atbalsta pasākuma sākšanas dienas (pirms 01.10.2017.) ir saņēmusi paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu, varēs pieteikties atbalsta pasākumam 3 mēnešu laikā no dienas, kad tai paziņots lēmums par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

Piemērs

SIA "Kalni" 20.04.2017. iesniedza PVN deklarāciju, kurā samaksai budžetā deklarēja 14 000 EUR, ko nespēja laikus un pilnā apmērā samaksāt. Nodokļu administrācija sākusi nodokļu parādu piedziņas procedūru, kas bijusi daļēji rezultatīva, un iesnieguma par pieteikšanos atbalstam dienā (05.12.2017.) SIA "Kalni" PVN pamatparāds ir 7500 EUR un ar to saistītā nokavējuma nauda.

30.08.2017. SIA "Kalni" saņēma no VID paziņojumu par nodokļu audita veikšanu.

04.12.2017. SIA "Kalni" saņēma lēmumu par nodokļu audita rezultātiem, saskaņā ar kuru SIA "Kalni" papildus tika aprēķināts PVN 50 000 EUR apmērā un ar to saistītā nokavējuma nauda un soda nauda.

Tātad par SIA "Kalni" atbalsta sākšanas dienu būs uzskatāms 05.12.2017. (ja lēmums saņemts klātienē pret parakstu), un SIA "Kalni" atbalsta pasākumam var pieteikties 3 mēnešu laikā no šīs dienas. Ja iesniegums tiks iesniegts 05.12.2017., pieteikties būs iespējams uz PVN pamatparādu – 7500 EUR, kas izveidojās, pamatojoties uz PVN deklarāciju, kura tika iesniegta 20.04.2017., un uz PVN pamatparādu – 50 000 EUR, kura maksāšanas pienākums noteikts ar lēmumu par audita rezultātiem, ko SIA "Kalni" saņēma 04.12.2017.

Tāpat, ja fiziskajai personai pirms atbalsta sākšanas dienas, t.i., pirms 01.10.2017., paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu, lai iesniegtu iesniegumu, ir jāsagaida lēmums par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

Atbalstam var pieteikties nodokļu maksātāji, kam ir pamatparāds vismaz vienā no šādiem nodokļu veidiem:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN);
 • uzņēmumu ienākuma nodoklis;
 • PVN;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • akcīzes nodoklis;
 • muitas nodoklis;
 • dabas resursu nodoklis;
 • izložu un azartspēļu nodoklis;
 • elektroenerģijas nodoklis;
 • mikrouzņēmumu nodoklis;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

Ja nodokļu maksātājam ir nodokļu parāds kādā no šiem nodokļu veidiem, bet tas veidojies no nesamaksātās nokavējuma naudas vai soda naudas, kas bija saistītas ar pamatparādu, nodokļu maksātājs nevar pieteikties atbalstam!

Likumā iespēja pieteikties atbalstam paredzēta arī nodokļu maksātājiem, kuru nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa sākta likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) noteiktajā kārtībā. Tomēr, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kurā ir iekļauts atbalsta pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma nauda un soda nauda, ir nodots tiesu izpildītājam piespiedu izpildei, nodokļu maksātājam pirms iesnieguma par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai iesniegšanas VID ir jāsamaksā lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumi zvērinātam tiesu izpildītājam.

Atbalstam ir tiesības pieteikties arī nodokļu maksātājiem, kam pasludināts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Tomēr jāņem vērā, ka šāda iespēja ir tikai tad, ja pieteikšanās atbalstam nav pretrunā ar maksātnespēju reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētajiem noteikumiem, izņemot gadījumus, ja dalība atbalsta pasākumā nodrošina nodokļu maksātājam labvēlīgākus nosacījumus un šie nosacījumi neierobežo citu kreditoru tiesības vairāk, nekā tas nepieciešams tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sekmīgai īstenošanai.

Deklarāciju precizēšana

No 01.10.2017. nodokļu maksātājiem ir tiesības 3 mēnešu laikā precizēt nodokļu deklarācijas, kurās nodokļu maksājuma samaksas termiņš ir paredzēts līdz atbalsta pamatparāda noteikšanas datumam. Tomēr tas jāizdara līdz brīdim, kad VID tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam. Pēc tam, kad VID būs iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam, precizēt atbalsta pamatparāda summu vairs nebūs iespējams.

Piemērs

Piemēram, juridiskajām personām no 01.10.2017. līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim ir tiesības precizēt 2017.gada aprīļa PVN deklarāciju, kurai nodokļa samaksas termiņš iestājies 20.maijā.

Kā pieteikties?

Pieteikties atbalsta pasākumam iespējams, aizpildot īpaši tam paredzētu veidlapu, kas pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā "Dokumenti" izvēloties sagatavot dokumentu "No veidlapas", pēc tam sadaļā "Citi" izvēloties "Iesniegumu par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai"), kā arī VID mājaslapā.

Atbalsta piešķiršana

Saņemot nodokļu maksātāja iesniegumu un konstatējot, ka nodokļu maksātājam ir piemērojams atbalsts, VID 21 dienas laikā pieņems lēmumu par atbalsta piemērošanu, sadalot atbalsta pamatparādu vienādās daļās, kas maksājamas reizi mēnesī.

Samaksas termiņu būs iespējams pagarināt līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2019.

Turklāt atbalsta pamatparāda mēneša maksājumam ir jābūt vismaz 4% no parāda kopsummas katrā nodokļu veidā, bet ne mazākam kā 100 EUR juridiskajai personai un 15 EUR fiziskajai personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas.

Piemērs

Piemēram, ja juridiskajai personai ir PVN pamatparāds 5000 EUR apmērā, iespējamais samaksas grafiks varētu būt šāds: ikmēneša maksājuma apmērs – 10% no 5000 EUR, t.i., 500 EUR katru mēnesi 10 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2019.

Pamatparāda minimālā summa kādā nodokļu veidā, kuru iespējams pieteikt atbalsta pasākumam, juridiskajai personai ir vismaz 100 EUR, savukārt fiziskajai personai – 15 EUR. Šādā gadījumā iespējamais samaksas termiņš būs tikai 1 mēnesis.

Nodokļu maksātājiem, kam lēmuma par atbalsta piemērošanu dienā ir spēkā lēmums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ar kuru likuma par NN 24.pantā vai 26.panta 11.daļā noteiktajā kārtībā tika pagarināts nodokļu maksājuma samaksas termiņš, lēmums tā neizpildītajā daļā zaudēs spēku. Tas attiecināms arī uz VID un nodokļu maksātāja atbilstoši likuma par NN 41.pantam noslēgtu vienošanās līgumu. Tomēr jānorāda, ka šajā gadījumā saglabājas nodokļu maksātāja vienošanās līgumā izteiktā piekrišana izbeigt tiesisku strīdu.

Piemērs

SIA "Kalni" 20.04.2017. iesniedza PVN deklarāciju, kurā samaksai budžetā deklarēja 14 000 EUR, kā arī IIN deklarāciju, kurā samaksai budžetā deklarēja 8000 EUR, ko nespēja laikus un pilnā apmērā samaksāt. 01.06.2017. SIA "Kalni" PVN pamatparāds bija 12 000 EUR un ar to saistītā nokavējuma nauda, savukārt IIN – 7000 EUR un ar to saistītā nokavējuma nauda. Nodokļu administrācija sākusi nodokļu parādu piedziņas procedūru. 24.07.2017. VID pieņēma lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vienojoties ar SIA "Kalni" par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu. SIA "Kalni" 02.10.2017. iesniedza iesniegumu par pieteikšanos atbalstam. Lēmuma par atbalsta piemērošanu dienā (10.10.2017.) lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi ir spēkā un atlikusī pamatparāda kopējā summa pa nodokļu veidiem ir 16 668 EUR. Tātad 10.10.2017. VID var pieņemt lēmumu par atbalsta piemērošanu par kopējo pamatparāda summu – 16 668 EUR (kopējā pamatparāda summa, kas nav lielāka par kopējo pamatparāda summu 01.06.2017.), tādēļ spēku zaudē lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi neizpildītajā daļā, t.i., daļā par kopējo pamatparāda summu – 16 668 EUR.

Tādējādi lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai vienošanās līguma neizpildītā daļa, proti, nodokļu pamatparāds, kas uz dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piemērošanu, nav samaksāts, tiks iekļauts atbalsta maksājumos un minētie lēmumi atlikušajā daļā zaudēs spēku.

Parāda segšanas kārtība

Kārtība, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem ieskaitāmi budžetā kārtējie un nokavētie nodokļu maksājumi, paredzēta Ministru kabineta noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā".

Ja nodokļu maksātājs, veicot atbalsta maksājumu, precīzi nenorādīs nodokļu administrācijas lēmumā par atbalsta piemērošanu noteikto maksājuma identifikatoru, proti, ka maksājums, ņemot vērā maksāšanas termiņu, tiek veikts atbalsta ietvaros, nodokļu maksātāja veiktie maksājumi vispirms tiks ieskaitīti to nodokļu maksājumu segšanai, kam maksājuma veikšanas brīdī nav beidzies nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos noteiktais samaksas termiņš un kas jāmaksā atbilstoši nodokļu aprēķinam vai atbilstoši nodokļu pārskatam, deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā maksājuma veikšanas mēnesī. Ja maksājuma veikšanas brīdī nodokļu maksātājam nav maksājumu, kam nav beidzies maksāšanas termiņš, vai arī iemaksātā summa ir lielāka nekā maksājums, kam nav beidzies maksāšanas termiņš, tā tiks novirzīta to nodokļu maksājumu segšanai, kuri nav samaksāti nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

Kad atbalsta pamatparāds būs samaksāts pilnā apmērā, VID 21 dienas laikā no šīs dienas pieņems lēmumu par atbalsta pamatparāda nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tā būs aprēķināta.

Kas nevar saņemt atbalstu?

Atbalsta pasākumā nav tiesību piedalīties,

 • ja par nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
 • ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra;
 • ja kāda nodokļu maksātāja amatpersona ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
 • ja nodokļu maksātājam tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī nodokļu maksātājiem, par kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, jo šie lēmumi joprojām ir spēkā un to izpildi VID joprojām uzrauga.

Atbalsta laikā aptur nodokļu parādu piedziņu

Likuma 11.panta 4.daļā noteikts, ka atbalsta laikā nesāk, bet sākto izpildes lietvedību par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu aptur nodokļu parādiem, par kuriem nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piemērošanu. Šādā gadījumā tiek saglabāti likuma par NN 26.1pantā noteiktie nodokļu administrācijas lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļi.

Tātad, pamatojoties uz lēmumu par atbalsta piemērošanu, nodokļu administrācija apturēs sāktās piedziņas darbības tikai par nodokļu parāda daļu, kas ir iekļauta šajā lēmumā. Ja, piemēram, piedziņas veikšanai izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu parādnieka norēķinu kontiem, bet lēmums par atbalsta piemērošanu attiecas tikai uz daļu piedzenamā nodokļu parāda, šis lēmums ir pamats, lai rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu tiktu precizēti, samazinot pārskaitāmo summu par summu, kas iekļauta lēmumā par atbalsta piemērošanu. Šādā situācijā nav pamatoti gaidīt, ka rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu tiks atsaukti pilnībā.