Kā rīkoties, ja kapitālsabiedrība jau vairākus gadus neveic darbību un ir nolemts to likvidēt? Kā uzsākt likvidācijas procesu un kā tas norisinās? Kā likvidēt sabiedrību, ja tai nav mantas, nav kreditoru, nav darbinieku? Kādi nodokļi jāpiemēro likvidācijas procesā? Šādi jautājumi par likvidāciju radušies kādam iFinanses lasītājam. Atbildes meklējiet rakstā.

Saskaņā ar Komerclikumā (KL) noteikto kapitālsabiedrības darbība izbeidzas:

  • ar dalībnieku lēmumu;
  • ar tiesas nolēmumu;
  • uzsākot bankrota procedūru;
  • izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja sabiedrība bija dibināta uz noteiktu termiņu);
  • sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja sabiedrība bija dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
  • citos likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos.

Tomēr praksē visbiežāk kapitālsabiedrības tiek likvidētas, dalībniekiem pieņemot lēmumu par kapitālsabiedrību darbības izbeigšanu, tādēļ turpmāk aplūkota kārtība, kādā veic kapitālsabiedrību likvidāciju, pamatojoties uz dalībnieku lēmumu.

Kas veic likvidāciju?

Saskaņā ar KL 317.panta 1.daļu sabiedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts citādi. Likvidāciju veic valdes locekļi, ja statūtos, dalībnieku sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi. Tomēr ar dalībnieku lēmumu var tikt iecelts 1 vai vairāki likvidatori.