Uzņēmuma, kura dalībnieks ir nerezidents, aktīvu sastāvā bija vairāk nekā 50% no Latvijā esoša nekustamā īpašuma, kas šobrīd ir atsavināti. Uzņēmumu ir plānots likvidēt. Vai šajā gadījumā, izmaksājot nerezidentam likvidācijas kvotu, ir piemērojami likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likuma par UIN) 3.panta 4.daļas 7.punkta un 4.5daļas nosacījumi, saskaņā ar kuriem būtu jāietur 2% no likvidācijas kvotas?