29.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt vienādu normatīvo regulējumu budžeta iestādēm gada pārskata sagatavošanā.

Projekts nosaka gada pārskata apjomu, strukturizētu finanšu pārskatu, apliecinājumu par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu, finanšu pārskata posteņu strukturētu skaidrojuma formu.

Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā aktuālās Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu (SPSGS) prasības, piemērojot tās Latvijas situācijai, Valsts kontroles revīziju ietvaros izteiktos ieteikumus un vērtējot administratīvā sloga mazināšanas iespējas.  Ar noteikumu projekta regulējumu paredzēts, ka Saimnieciskā gada pārskats sniegs patiesāku un pilnīgāku informāciju par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu un valsts konsolidēto finanšu stāvokli un tā izmaiņām pārskata gada laikā, un nodrošinās salīdzināmāku informāciju ar citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Informācijas sniegšana par VID administrētiem valsts budžeta ieņēmumiem

Valsts kontrole revīzijas ietvaros secināja, ka Saimnieciskā gada pārskata ieņēmumu daļā norādītā informācija ir nepilnīga, jo pārskatā nodokļu ieņēmumi netiek norādīti pēc uzkrāšanas principa, līdz ar to tas nav veidots atbilstoši SPSGS “Ieņēmumi no darījumiem bez apmaiņas (nodokļi un transferti)” prasībām un tajā nav norādīta informācija par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu aprēķinātajiem ieņēmumiem, nesaņemtajām summām, kas izveidojušās nodokļu maksātājiem likumos noteikto nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā.

Paredzēts, ka, sākot ar 01.01.2021., Valsts ieņēmumu dienests (VID) veiks tā administrēto valsts budžeta ieņēmumu (nodokļu un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas) uzskaiti saskaņā ar uzkrāšanas principu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (līdz tam šo ieņēmumu uzskaitē piemēro naudas plūsmas principu saskaņā ar Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites datiem).

Apliecinājums par informācijas patiesumu

Sniedzot apliecinājumu Valsts kasei par gada pārskatā sniegtās informācijas patiesumu, iestādes vadītājs, iestādes atbildīgais finanšu darbinieks un revidents apliecina, ka grāmatvedības uzskaite notiek un gada pārskats ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ka grāmatvedības uzskaites process ir organizēts tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga un saprotama.

Apliecinājums akcentē, kādi preventīvie procesi jāorganizē iestādē, lai sagatavotu kvalitatīvu gada pārskatu.

Notikumi pēc bilances datuma

Noteikumu projektā iekļautas definīcijas, kas skaidro kas ir koriģējoši un nekoriģējoši notikumi pēc bilances datuma, kā arī nosaka šo notikumu iekļaušanas ministrijas un pašvaldības konsolidētajā pārskatā termiņu un apjomu. Koriģējošus un nekoriģējošus notikumus iekļauj pārskatā līdz tā apstiprināšanai publiskošanai. Ministrija un pašvaldība iekšējos tiesību aktos nosaka kārtību, kādā konsolidācijā iesaistītās iestādes iesniedz informāciju par koriģējošiem un nekoriģējošiem notikumiem pēc attiecīgās iestādes pārskata apstiprināšanas publiskošanai, lai to iekļautu ministrijas vai pašvaldības konsolidētajā pārskatā.

Koriģējošu un nekoriģējošu notikumu iekļaušanu Saimnieciskā gada pārskatā nodrošinās Valsts kase saskaņā ar saņemto informāciju par šiem notikumiem pēc ministrijas vai pašvaldības pārskata apstiprināšanas publiskošanai. Informāciju par koriģējošiem vai nekoriģējošiem notikumiem pēc bilances datuma, kas saņemta pēc noteikumu projektā noteiktā datuma – 10.augusta, Valsts kasei nesniedz, bet iekļauj atbilstošā gada pārskatā.

Informācijas atklāšana par grāmatvedības uzskaites principu

Noteikumu projektā noteikta kārtība, kā budžeta iestāžu gada pārskatos atklāj informāciju par iepriekšējo periodu kļūdu labojumiem, grāmatvedības uzskaites principu maiņu, uzskaites objektu klasifikācijas maiņu un salīdzināmās informācijas uzrādīšanu. Informāciju par būtiskiem kļūdu labojumiem, klasifikācijas un uzrādīšanas maiņu atklāj, koriģējot finanšu pārskatos uzrādīto salīdzināmo informāciju par iepriekšējo pārskata gadu, kā arī detalizēti finanšu pārskata pielikumā paskaidro izmaiņu iemeslus.

Citas normas

Noteikumu projektā iekļautas arī citas normas:

  • par finanšu instrumentu uzrādīšanu gada pārskatā;
  • par nomas un publiskās un privātās partnerības līgumu darījumu uzrādīšanu gada pārskatā;
  • par valsts drošības iestāžu gada pārskatu konsolidāciju;
  • par finanšu pārskata pielikumu;
  • par budžeta izpildes pārskata pielikumu;
  • par pārskatu sagatavošanu, pārbaudi un parakstīšanu elektroniski.

Noteikumu projekta normas pirmo reizi būs jāpiemēro, sagatavojot 2019.gada pārskatu.