Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 07.09.2016. izdoto metodisko materiālu "Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam –  mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam", kurā sniegta informācija par darba devēja –  mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja – minimālo pārskata mēneša obligāto iemaksu objekta noteikšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanu no 01.01.2017.

Minimālo VSAOI veicēji

Darba devējs, kas ir MUN maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) veic no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku.

MUN maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē, ka:

 • darba devējs ir MUN maksātājs;
 • mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek noteikts no mikrouzņēmuma apgrozījuma;
 • obligātās iemaksas tiek veiktas no minimālo VSAOI objekta;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.

Mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināms ar dienu, kad viņš ir ieguvis MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka statusu.

Minimālo VSAOI objekts

Obligāto iemaksu objekts par katru mikrouzņēmuma darbinieku nav mazāks par Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt MUN, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no MUN maksājošā mikrouzņēmuma nepārsniedz 720 EUR mēnesī. Tādējādi obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma darbinieku var veikt no obligāto iemaksu objekta, kas nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteikto mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu maksimālo apmēru (720 EUR).

Minimālo VSAOI objekts mikrouzņēmuma darbiniekam nav mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par šādām personām:

 • notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
 • personu, kurai līdz tā vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir palikuši 5 gadi vai mazāk un kura pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā;

Piemērs

Anna no 01.01.201X. ir uzsākusi darbu mikrouzņēmumā, kur viņai ir noteikts atalgojums - 350 EUR. Pirms darba attiecību uzsākšanas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) "Rudzupuķe" pēdējo reizi Anna bija nodarbināta līdz 02.05.2015., un līdz pensijas vecuma sasniegšanai viņai ir 4 gadi. Līdz ar to minimālo VSAOI objekts par minēto personu nevar būt mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas (370 EUR), tātad vismaz 185 EUR.

 • personām ar I un II grupas invaliditāti;

Piemērs

Mikrouzņēmuma darbinieka, kuram ir noteikta II grupas invaliditāte, alga ir 130 EUR, līdz ar to minētajai personai obligāto iemaksu objekts, no kura ir jāveic obligātās iemaksas, nevar būt mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas (370 EUR), tātad vismaz 185 EUR.

 • pirmos 3 mēnešus par personu, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;

Piemērs

Karlīna ir pabeigusi studijas universitātē un no 02.03.201X. ir uzsākusi darba attiecības mikrouzņēmumā, kas ir viņas pirmā darbavieta. Karlīnai ir noteikta darba alga - 360 EUR. Tātad pirmo 3 mēnešu periodā darba devējam ir tiesības veikt obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objekta, kas nav mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas (185 EUR). Savukārt, sākot ar 201X.gada jūniju, obligātās iemaksas ir jāveic no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas (370 EUR).

 • personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas.

2017.gadā mēneša minimālo VSAOI objekts darba ņēmējam, kas ir MUN maksātājs, ir 3/4 no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

Iepriekš minētajiem mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuriem obligāto iemaksu objekts nevar būt mazāks par pusi no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, 2017.gadā minimālo VSAOI objekts ir noteikts 3/8 no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

Sākot ar 01.01.2018., minimālo VSAOI objekts būs vienāds ar MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Obligāto iemaksu likmes

Minimālās VSAOI aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu likmi atkarībā no darba ņēmēja statusa.

Obligāto iemaksu likme atkarībā no darba ņēmēja statusa

 

 

Darba ņēmējs

Darba ņēmējs – sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi)

Darba ņēmējs – izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs

Darba ņēmējs – nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā 

Darba ņēmējs –nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (t.sk. priekšlaicīgi), vai ir piešķirta valsts vecuma pensija 

 Kopējā likme, %,  t.sk.:

34,09

28,70

31,07

29,63

24,39

 • darba devēja likme, %

23,59

19,86

21,50

20,50

16,88

 • darba ņēmēja likme, %

10,50

8,84

9,57

9,13

7,51

Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošo obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

Minimālo VSAOI objekta noteikšana un minimālo VSAOI aprēķināšana

Darba devējs, kas ir MUN maksātājs, obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) veic no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku vismaz no noteiktā minimālo VSAOI objekta neatkarīgi no darbiniekam aprēķinātās darba algas apmēra.

Piemērs

Mikrouzņēmuma darbinieka mēneša darba alga ir 360 EUR, kas nesasniedz MK noteikto minimālo mēneša darba algu (370 EUR). Tādējādi darba devējs aprēķina obligātās iemaksas no minimālo VSAOI objekta, piemērojot darba ņēmējam un darba devējam noteikto obligāto iemaksu likmi:

 • 370 EUR x 10,5% + 370 EUR x 23,59% = 126,13 EUR.

Tādējādi obligāto iemaksu apmērs, ko mikrouzņēmuma īpašnieks veic par mikrouzņēmuma darbinieku, ir 126,13 EUR.

Piemērs

Mikrouzņēmuma darbinieka mēneša darba alga ir 720 EUR, kas pārsniedz MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, tādējādi mikrouzņēmuma īpašniekam ir jāveic obligātās iemaksas par darbinieku vismaz no minimālo VSAOI objekta (370 EUR), obligāto iemaksu objekts nedrīkst pārsniegt 720 EUR.

Piemērs

Artis vienlaikus ir nodarbināts 2 mikrouzņēmumos. Mikrouzņēmumā SIA "Lapa" personai ir noteikta darba alga 200 EUR, savukārt mikrouzņēmumā SIA "Priede" viņa alga ir 600 EUR. Tādējādi mikrouzņēmuma SIA "Lapa" īpašniekam ir jāveic obligātās iemaksas par Arti no minimālo VSAOI objekta (370 EUR), savukārt mikrouzņēmuma SIA "Priede" īpašniekam obligātās iemaksas par Arti ir jāveic no obligāto iemaksu objekta, kas nav mazāks par minimālo VSAOI objektu, tātad vismaz no 370 EUR.

Piemērs

Mārim ir 2 darba vietas – SIA "Ozols", kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, un SIA "Kadiķis”, kas ir MUN maksātājs. 201X.gada janvārī Mārim darba alga katrā uzņēmumā – SIA "Ozols" un SIA "Kadiķis" – ir 200 EUR. Tādējādi SIA "Kadiķis" ir jāveic obligātās iemaksas par Māri no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas - 370 EUR, savukārt SIA “Ozols” obligātās iemaksas ir jāveic no faktiskā ienākuma – 200 EUR.

Piemērs

Edgaram ir 2 darba vietas – SIA "Koks", kas nodokļus maksā vispārējā režīmā, un SIA "Māja", kas ir MUN maksātājs. 201X.gada janvārī Edgaram darba alga SIA "Koks" ir 200 EUR un SIA "Māja" – 600 EUR. Šajā gadījumā SIA “Koks” obligātās iemaksas par Edgaru ir jāveic no faktiskā ienākuma - 200 EUR, savukārt SIA “Māja" obligāto iemaksu objekts nedrīkst būt mazāks par MK noteikto minimālo mēneša darba algu - 370 EUR.

Minimālo mēneša VSAOI objektu piemēro proporcionāli tām pārskata mēneša kalendāra dienām, kurās persona ir darba ņēmējs.

Minimālo VSAOI objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:

 • darba ņēmējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
 • par kurām darba ņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa "B" par pārejošu darbnespēju, grūtniecību un dzemdību atvaļinājumu;
 • darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts vecākam, kura aprūpē ir bērns līdz 3 gadu vecumam;
 • darba ņēmējs, kas iegūst augstāko izglītību pilna laika studiju programmā, atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas.

Piemērs

Jānis ir nodarbināts mikrouzņēmumā SIA "Bumba", personai noteiktā darba alga ir 320 EUR. 201X.gada janvārī Jānis izmantoja atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu - 10 kalendāra dienas. Nosakot obligāto iemaksu objektu, šīs 10 dienas atskaita no mēneša kopējo dienu skaita (janvārī - 31 kalendāra diena). Ja persona būtu nodarbināta pilnu mēnesi, obligāto iemaksu objekts būtu 370 EUR, savukārt par 21 dienu obligāto iemaksu objekts ir:

 • 370 EUR / 31 diena x 21 diena = 250,65 EUR.

MUN deklarācijas iesniegšana un precizēšana

Darba devējam – MUN maksātājam – ir pienākums MK noteiktajā kārtībā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam iesniegt VID MUN deklarāciju par obligātajām iemaksām.

Darba devējam, kas ir MUN maksātājs, ir tiesības precizēt obligātās iemaksas par pārskata ceturksni mēneša laikā pēc dienas, kas noteikta par MUN deklarācijas iesniegšanas dienu. Ja darba devējs, kas ir MUN maksātājs, nav precizējis obligātās iemaksas mēneša laikā pēc dienas, kas noteikta par MUN deklarācijas iesniegšanas dienu, viņam ir tiesības tās precizēt 3 gadu laikā ar nosacījumu, ka obligātās iemaksas netiek samazinātas. Mikrouzņēmuma darbinieka obligāto iemaksu precizēšana nemaina jau piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru, izņemot valsts vecuma pensijas apmēru (tai skaitā priekšlaicīgi piešķirtās valsts vecuma pensijas apmēru).

Jānorāda, ka attiecībā uz MUN deklarācijas iesniegšanu drīzumā gaidāmi grozījumi MK noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību".