Ar 2017.gadu tiek ieviests minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts, no kura darba devējam par saviem darbiniekiem jāveic VSAOI, tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti arī grūtniecības vai slimības gadījumā, kā arī, darba gaitām noslēdzoties, saņems vecuma pensiju, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēts, ka, sākot ar 01.01.2017., par ikvienu darbinieku (neatkarīgi no tā, vai viņš strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, vai tikai noteiktu stundu skaitu kalendāra mēnesī) darba devējam ir jāmaksā minimālās VSAOI no noteiktā iemaksu objekta. Minimālās VSAOI veic arī mikrouzņēmumi par katru no saviem darbiniekiem neatkarīgi no mēneša apgrozījuma.

2017.gadā mēneša iemaksu objekts ir 3/4 no Ministru kabineta (MK) noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (2017.gadā minimālā mēneša alga ir 380 EUR, tātad minimālo VSAOI objekts ir 285 EUR). Sākot ar 01.01.2018., minimālo VSAOI objekts būs pilna MK noteiktā minimālā mēneša darba alga. Minimālās VSAOI aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu likmi. Vispārējā gadījumā tā ir 34,09%.

Kam minimālās iemaksas nepiemēro vai piemēro samazinātā apjomā?

Minimālās VSAOI ir samazinātas vai tās veic no faktiskā algotā darbā aprēķinātā ienākuma šādām personām:

 • pensionāriem;
 • personām, kurām līdz vecuma pensijas saņemšanai ir palikuši 5 gadi vai mazāk un kuras pēdējo 12 mēnēšu laikā nav bijušas algoti darbinieki vai pašnodarbinātie;
 • personām ar I un II grupas invaliditāti;
 • pirmos 3 mēnešus personai, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmēju;
 • jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kas mācās vai studē;
 • notiesātajam, kas soda izciešanas laikā strādā; 
 • darba devējam, kas maksā nodokļus vispārējā režīmā, darba ņēmējam periodā, kad tas ir cita darba devēja – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja – darbinieks;

Ja minētās personas ir MUN maksātājas, 2017.gadā tām piemēro VSAOI objektu 3/8 apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 142,50 EUR, bet 2018.gadā iemaksu objektam jābūt ne mazākam par pusi no minimālās mēneša darba algas. Ja nodokļi tiek maksāti vispārējā kārtībā, minētajām personām minimālās VSAOI veic no faktiskā algotā darbā aprēķinātā ienākuma (darba algas).

Minimālās VSAOI nepiemēro:

 • pašnodarbinātajiem;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem;
 • iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka;
 • ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

Kā piemēro VSAOI, maksājot nodokļus vispārējā režīmā?

Ja aprēķinātais iemaksu objekts (atalgojums) ir mazāks par noteikto minimālo mēneša darba algu, minimālās VSAOI no starpības starp minimālo mēneša darba algu (2017.gadā - 285 EUR) un darba ņēmēja algotā darbā aprēķinātajiem ienākumiem veic darba devējs no saviem līdzekļiem.

Minimālās VSAOI veic darba devējs, kuru darba ņēmējs savā algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmējis kā galveno ienākuma gūšanas vietu. Ja darbinieks algas nodokļa grāmatiņā nav atzīmējis nevienu ienākuma gūšanas vietu, VID 1 darba dienas laikā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē to darba devēju, kurš pirmais ir iesniedzis ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu, un turpmāk viņam ir jāveic minimālās iemaksas par šo darbinieku. Tāpat VID informē darba devēju par to, ka minimālāsVSAOI turpmāk par konkrēto darbinieku var neveikt. Darbinieks visā nodarbinātības periodā saglabā tiesības algas nodokļa grāmatiņā mainīt savu izvēlēto galveno ienākuma gūšanas vietu.

Kā piemēro VSAOI MUN maksātājiem?

Sākot ar 01.01.2017., MUN likme no 9% tiek samazināta uz 5%.

Darba devējs, kas ir MUN maksātājs, minimālās VSAOI (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) no saviem līdzekļiem par katru mikrouzņēmuma darbinieku veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Minimālās VSAOI veic visi darba devēji – MUN maksātāji – par katru savu darbinieku arī tad, ja konkrētais darba ņēmējs strādā pie vairākiem darba devējiem.