Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas vajadzībām par 2013.taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji:

Vidējās svērtās īstermiņa kredītu procentu likmes kredītiestādēs 2013.gada decembrī:

  • latos 5,1 %;
  • eiro 4,3 %;
  • ASV dolāros 6,9 %. 

Patēriņa cenu indekss 2013.gada decembrī, salīdzinot ar 2012.gada decembri ir  -0,4 %.

Koeficientu noteikšanai izmantojama Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā publicētā informācija (Avota URL: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/banku-raditaji-galvenie-raditaji-30180.html un http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/paterina-cenas-galvenie-raditaji-30385.html).

Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem latos izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme, kas nepieciešama likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli 6.panta 17.daļas piemērošanai, ir 4,48 %.

(Avota URL: http://www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/procentu-likmes-likuma-par-uznemumu-ienakuma-nodokli-un-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli-normu-piemerosanai).

Kā arī procentu likmes noteikšanai nodokļa maksātājiem ar taksācijas perioda ilgumu īsāku par 12 mēnešiem ir izmantojama http://www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/procentu-likmes-likuma-par-uznemumu-ienakuma-nodokli-un-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli-normu-piemerosanai.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests