Ministru kabineta 25.novembra sēdē apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurā iekļautos pasākumus plānots īstenot līdz šā gada beigām un 2015.gadā uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā, jaunā būvniecības procesa ietvaros, nekustamā īpašuma reģistrācijā, grāmatvedības un nodokļu jomā, e-pakalpojumu jomā, investoru aizsardzībā un līgumsaistību izpildē, informē Ekonomikas ministrija.

Jaunajā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā iekļauti 50 pasākumi, no kuriem 31 ir jauns pasākums, kas īstenojami tuvākajos 15 mēnešos, lai uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi, sekmētu jaunu ārvalstu un vietējo investīciju veikšanu Latvijas ekonomikā, kā arī sniegtu iespēju paaugstināt Latvijas biznesa vides starptautisko novērtējumu, t.sk. Pasaules Bankas ikgadējā Doing Business pētījumā.

Uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā plānots pilnveidot Uzņēmuma reģistra (UR) e-pakalpojumu, atvieglot uzņēmuma datu grozījumu veikšanu Komercreģistrā, veikt UR arhīvā esošo dokumentu elektronizēšanu un atteikties no uzņēmumu ģeogrāfiskās lietu piekritības, kā arī atteikties no reģistrācijas apliecību izsniegšanas nodokļu maksātājiem un nodokļu maksātāju struktūrvienībām, t.sk. saīsinot struktūrvienību reģistrācijai nepieciešamo dienu skaitu.

Jaunā būvniecības procesa ietvaros līdz ar jaunajam Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu izstrādes pabeigšanu tiks pārskatītas būvkomersantu reģistrēšanas procedūras, kā arī nodrošināta Būvniecības informācijas sistēmas pilnīga darbība.

Nekustamā īpašuma reģistrācijā vēl 2014.gada nogalē plānots praksē ieviest elektronisku nekustamā īpašuma reģistrēšanu (šobrīd Saeimā tiek izskatīti grozījumi Zemesgrāmatu likumā 3.lasījumā), savukārt 2015.gadā tiks izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, paplašinot no pašvaldības elektroniski saņemamās informācijas apjomu.

Grāmatvedības un nodokļu jomā plānots izstrādāt jaunu Gada pārskata likumu, kas paredz izskatīt iespēju noteikt atvieglotas prasības mikro un mazajiem uzņēmumiem un pārskatīt obligātās revīzijas sliekšņus. Tāpat tiks vērtēta iespēja ieviest nodokļu maksājumu uzskaiti pēc uzkrājuma principa, lai nodrošinātu vienu kontu visiem nodokļu maksājumiem, vienkāršotas statistikas atskaites, kā arī tiks turpināts darbs pie EDS informācijas uzlabošanas.

Investoru aizsardzībā plānots pārskatīt Komerclikuma (KL) normas, izskatot iespēju noteikt kapitālsabiedrību dalībnieku līgumu noteikumu spēku, sekas un izpildāmību. Vienlaikus tiks vērtēta iespēja KL noteikt normas, kas nosaka tām augstāku spēku, kad tiek konstatēti pārkāpumu gadījumi attiecīgo sabiedrības pārvaldes institūciju lēmumos un citas darbības automātiski atzīstamas par spēkā neesošām. Tāpat plānots izvērtēt iespēju veikt komercreģistrā pieteikto ziņu pareizības pārbaudi pēc būtības.

E-pakalpojumu jomā plānots ieviest Dokumentu kopas apstiprināšanas principu, kā arī papildināt portālu www.latvija.lv ar informāciju par uzņēmējiem nepieciešamajām licencēm un atļaujām un citām prasībām pēc ceļa kartes principa. 

Savukārt līgumsaistību izpildē plānots sakārtot normatīvo regulējumu elektronisko dokumentu aprites ieviešanai tiesu iestādēs, veikt augstākās tiesas reformu un kompetenču pārdali starp tiesu instancēm, veikt ar Šķīrējtiesu likumprojektu saistīto MK līmeņa normatīvo aktu izstrādi, kā arī turpināt darbu pie tiesnešu specializācijas principu stiprināšanas un noteikt lietas slodzes rādītājus.