Komercsabiedrībām – uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) - maksātājām ir patstāvīgi jāsastāda UIN deklarācija par 2014.gadu un jāiesniedz tā Valsts ieņēmumu dienestā (VID) vienlaikus ar gada pārskatu neatkarīgi no aprēķinātā UIN apmēra par 2014.gadu, atgādina VID.

Gadījumā, ja aprēķinātā UIN summa pirms zaudējumu segšanas par 2014.gadu neveidojas vai tā ir mazāka par 50 EUR, minētajām komercsabiedrībām ir pienākums 15 dienu laikā pēc likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa samaksāt nodokli 50 EUR apmērā. 

UIN obligātajā apmērā (50 EUR) ir jāmaksā arī sabiedrībai, kurai nav darbinieku un kas 2014.gada laikā ir maksājusi budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) parādus par iepriekšējiem gadiem (t.i., maksājusi iepriekšējo gadu nodokļu parādus, bet nav maksājusi minētos nodokļus par 2014.taksācijas gadu).

Vēršam uzmanību, ka tiem uzņēmumiem, kas maksā UIN obligātajā apmērā (50 EUR), nav jāaprēķina un jāveic nodokļa avansa maksājumi par nākamo taksācijas periodu.

UIN obligātajā apmērā (50 EUR) par 2014.gadu nav jāmaksā gadījumos, ja

  • 2014.gadā par nodarbinātajiem ir veikti IIN maksājumi vai VSAOI;
  • 2014.gadā nodokļa maksātājs reģistrējās Uzņēmumu reģistrā (UR) vai pabeidza likvidācijas procesu.

UIN obligātajā apmērā (50 EUR) nav jāmaksā

  • sabiedrībai, kura 2014.gadā veic saimniecisko darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kurai ir darbinieki, par kuriem maksāts IIN un VSAOI, neatkarīgi no neto apgrozījuma, darbinieku skaita, veikto nodokļu maksājumu apmēra u.tml.;
  • personālsabiedrībām, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām u.c., kuras nav UIN maksātājas;
  • sabiedrībai, kura tiek likvidēta un iesniedz slēguma finanšu pārskatu un līdz ar to nodokļa deklarāciju;
  • sabiedrībai, kura ir reģistrējusies 2014.gada laikā vai arī reģistrējusies, piemēram, 2013.gada oktobrī un kuras pirmais taksācijas periods ir 15 mēneši;
  • zemnieku saimniecībai, kurai nav darbinieku, bet īpašnieks kā pašnodarbinātā persona veic VSAOI;
  • sabiedrībai, kurai nav darbinieku, bet par valdes locekli ir veiktas VSAOI;
  • sabiedrībai, kurai ir darbinieki un kura 2014.gada laikā ir daļēji (nepilnā apmērā) samaksājusi budžetā IIN vai VSAOI (t.i., ir izveidojušies nodokļu parādi);
  • sabiedrībai, kurai 2014.gadā ir darbinieki un kuras IIN vai VSAOI segšanai šī gada laikā ir novirzītas citu nodokļu pārmaksas summas. 

VID aicina uzņēmumus ievērot UIN deklarācijas iesniegšanas un nodokļa nomaksas termiņu. Gadījumā, ja deklarācija netiks iesniegta noteiktajā termiņā, t.i., kopā ar gada pārskatu līdz 30.04.2015. vai 31.07.2015., un attiecīgi 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas netiks samaksāts UIN obligātajā (50 EUR) apmērā, arī neaktīvajiem uzņēmumiem var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8pantu "Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana", kā arī aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05% apmērā par katru nokavēto nodokļa samaksas dienu.

Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā 2016.gadā, VID aicina neaktīvos uzņēmumus 2015.gada laikā vērsties UR un izbeigt saimniecisko darbību.