Lai nodrošinātu iespēju grāmatvedības ārpakalpojumu saņēmējiem iegūt atlīdzību par zaudējumiem un kaitējumu, ja tas radies grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja vainas dēļ, no 01.07.2017. stājās spēkā likuma "Par grāmatvedību" 3.1pants, kurā noteikts, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, atgādina Valsts ieņēmumu dienests.

Ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 EUR.

Tātad personai, kas, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida līgumu, apņemas sniegt vai sniedz ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus klientam, no 01.07.2017. ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

Šī prasība nav attiecināma, piemēram:

  • uz personu (grāmatvedi), ja tā ir algots darbinieks, kam ir noslēgts darba līgums;
  • ja grāmatvedības pakalpojumus sniedz iestāde, kas tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta;
  • valsts vai pašvaldību aģentūru, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus citām iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldību budžeta, utt.