Otrdien, 3.februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"". Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanai, tostarp jaunu noieta tirgu apgūšanā, kā arī produkcijas realizācijai tirgū, informē ZM.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, pamatojoties uz izstrādātu biznesa plānu. Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, atbalsta apmēru un intensitāti, atbalsta attiecināmās izmaksas, atbalsta piešķiršanas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus. 

Uz ražotāju grupas vai organizācijas atzīšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), pamatojoties uz tās izstrādāto biznesa plānu, varēs pretendēt tikai tās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas ne agrāk kā 01.01.2012. un kuras Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā ir ieguvušas atbilstības statusu ne agrāk kā 01.01.2014., un atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai. 

Noteikumu projekts paredz, ka lauksaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 EUR, bet visā programmēšanas periodā – 500 000 EUR. Savukārt mežsaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 EUR, bet jebkurā 3 fiskālo gadu periodā pēc slīdoša principa tas nepārsniegs 200 000 EUR atbilstoši de minimis regulējumam.

Maksimālais atbalsta apmērs ir noteikts, ievērojot Eiropas Komisijas nosacījumus. Atbalstu izmaksās kā vienotas likmes atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, bet ne ilgāk kā 5 gadus pēc dienas, kad pretendents atzīts LAD, pamatojoties uz tā biznesa plānu. Lai atvieglotu biznesa plāna sagatavošanu, noteikumu projekta pielikumā ir sagatavota biznesa plāna parauga veidlapa. 

Atbalsta piešķiršanas kārtība izstrādāta saskaņā ar Latvijas lauku attīstības programmu 2014.-2020. gadam un atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".