Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka darba ņēmējam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja – darbinieks, darba vietā nepiemēro gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Tādējādi darba ņēmējam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas vienlaikus ir gan mikrouzņēmuma (MUN maksātāja), gan cita darba devēja, kas nav MUN maksātājs, darbinieks, netiek piemērots darba vietā gada neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem.

Atgādinām, ka mikrouzņēmuma darbiniekam līdz 31.05.2014. bija pienākums algas nodokļa grāmatiņu iesniegt mikrouzņēmumā neatkarīgi no tā, ka gada neapliekamais minimums un atvieglojumi mikrouzņēmumā nebija piemērojami. Savukārt, sākot ar 01.06.2014., kad tika ieviestas elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas, mikrouzņēmuma darbiniekam nav tiesību iesniegt grāmatiņu ienākuma gūšanas vietā. 

Ja darba devējs, kas nav MUN maksātājs, darbiniekam, kas vienlaikus ir arī MUN maksātāja darbinieks, piemēroja gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamiem, tad darbinieka pienākums ir VID iesniegt gada ienākumu deklarāciju, deklarējot budžetā papildu nomaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no ienākuma, no kura netika ieturēts algas nodoklis, jo nepamatoti tika saņemti atvieglojumi un neapliekamais minimums, uz kuru piemērošanu tam nebija tiesību.

Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ir izvēles tiesības iesniegt gada ienākumu deklarācijas elektroniska dokumenta veidā vai papīra dokumenta veidā. Nodokļu maksātāji, iesniedzot VID gada ienākumu deklarācijas elektroniska dokumenta veidā, izmanto VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Gada ienākuma deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama VID taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Deklarācijā uzrādāma tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. VID aizpilda tās deklarācijas sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas sistēmās. 

Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 EUR, maksātājs to var iemaksāt budžetā 3 reizēs — līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Ja nodokļu maksātājs neveic savlaicīgi IIN maksājumu, tad par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu. 

Ar 01.06.2014. ir ieviestas elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas, kurās automātiski tiek kontrolēts, vai fiziskā persona ir MUN maksātāja darbinieks, kā arī neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādājamiem piemērošana. Ja fiziskā persona ir MUN maksātāja darbinieks, tad automātiski tiek izņemta atzīme par galveno ienākuma gūšanas vietu, tādējādi nepieļaujot neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādājamiem piemērošanu.

Tā kā šāda automātiska kontrole līdz 01.06.2014., t.i., līdz elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanai, nebija iespējama, tad fiziskajām personām, kuras vienlaikus bija gan MUN maksātāja darbinieks, gan cita darba devēja, kas nav MUN maksātājs, darbinieks un kurām darba vietā, kas nav mikrouzņēmums, periodā līdz 31.05.2014. tika piemērots gada neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamiem, pašām ir jāiesniedz VID gada ienākuma deklarācijas, deklarējot budžetā papildu nomaksājamo IIN un iemaksājot to budžetā.