Biržā kotētajām sabiedrībām pienācis laiks sagatavot atalgojuma ziņojumus par valdes un padomes locekļiem izmaksātajiem atalgojumiem 2020. finanšu gadā, atgādina Alise Valdemāre, SIA “BDO Latvia” juriste.

Jau pērn ziņojām, ka 2019. gada vasarā Saeima pieņēma grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL), kas paredzēja pienākumu sabiedrībām, kuru akcijas iekļautas regulētajā tirgū turpmāk izstrādāt un publiskot divus dokumentus:

  • valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku, kas bija jāizstrādā un akcionāru sapulcei jāapstiprina ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim;
  • ziņojumu par valdes un padomes locekļiem izmaksātajiem atalgojumiem.

FITL noteikts, ka atalgojuma ziņojums jāsāk izstrādāt sākot ar 2020. finanšu gadu (finanšu gadu, kurš sākas 2020. gada 1. janvārī vai 2020. kalendāra gada laikā), proti, atalgojuma ziņojums par 2020. gadu sabiedrības akcionāru sapulcei jāapstiprina kopā ar 2020. gada pārskatu un institūciju ziņojumiem.

Ņemot vērā, ka tuvojas gada pārskatu iesniegšanas un publicēšanas termiņš, atgādinām par nepieciešamību izstrādāt atalgojuma ziņojumu, kurā jābūt publiskotiem valdes un padomes locekļu atalgojumiem par pagājušo finanšu gadu.

Kas jānorāda atalgojuma ziņojumā?

Atalgojuma ziņojumā jānorāda visas izmaksātās vai ienākošās summas un to pamatojumus, kā arī citus labumus, kurus sabiedrības amatpersonas saņēmušas, tai skaitā:

  • kopējais atalgojums, kas sadalīts pa atalgojuma sastāvdaļām, un nemainīgā un mainīgā atalgojuma relatīvā (procentuālā) daļa;
  • skaidrojums par to, kā kopējais atalgojums atbilst atalgojuma politikai, kā tas veicina kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības rezultātus un kā atalgojuma noteikšanā tika piemēroti kapitālsabiedrības darbības rezultātu kritēriji;
  • pēdējo piecu finanšu gadu periodā notikušās izmaiņas salīdzināmā veidā attiecībā uz valdes un padomes atalgojumu, kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un kapitālsabiedrības ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku (izņemot valdes un padomes locekļus) vidējo atalgojumu;
  • atalgojums, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst tajā pašā koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē;
  • piešķirto un piedāvāto akciju un akciju opciju skaits un galvenie opciju izmantošanas nosacījumi, tostarp to izmantošanas cena un datums, un to izmaiņas (ja tādas bijušas);
  • informācija par gadījumiem, kad ir atprasīta mainīgā atalgojuma daļa;
  • piemērotās pagaidu atkāpes, tostarp izņēmuma gadījuma būtības skaidrojums un norāde uz konkrētām atalgojuma politikas sastāvdaļām, kurām piemērota pagaidu atkāpe.

Gan atalgojuma politiku, gan atalgojuma ziņojumu sabiedrībām ir pienākums publicēt arī savās mājas lapās, nodrošinot bezmaksas pieeju ikvienam interesentam. Publicētie atalgojuma ziņojumi sabiedrībām jāglabā savās mājas lapās vismaz 10 gadus.

Atbildība par prasību neievērošanu

Gadījumā, ja atalgojuma politika vai ziņojums nebūs publicēts, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sodīs sabiedrību ar brīdinājumu vai naudas sodu 14 200 eiro apmērā. Tāpat FITL noteikts, ka sabiedrība un tās amatpersonas ir civiltiesiski atbildīgas par atalgojuma politikas un ziņojumu pārkāpumiem.