Finanšu ministrija (FM) ir pabeigusi pārbaudes (inspekcijas) zvērinātu revidentu praksēs par 2018.gadā sabiedriskas nozīmes struktūrām sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, informē FM.

Pārbaudes (inspekcijas) veiktas, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK, Revīzijas pakalpojumu likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.136 “Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām” prasībām.

Tām tika atlasītas sešas zvērinātu revidentu prakses, kas sniegušas revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, veicot pārbaudi 11 revīzijas uzdevumiem (par 2017.gada pārskatu un/vai konsolidēto gada pārskatu revīzijām).

Pārbaudēs (inspekcijās) konstatētie trūkumi:

 • Ziņošanas prasību kompetentajai iestādei neievērošana;
 • Klientu sūdzību reģistra neieviešana;
 • Atklātības ziņojumā norādīta nepilnīga informācija;
 • Revidenta ziņojuma satura neatbilstība normatīvo aktu prasībām;
 • Nepietiekoši detalizēta laika un budžeta plānošana;
 • Finanšu pārskata pielikuma noformēšanas prasību neievērošana;
 • Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālā atbildības limita neievērošana.

FM sniegusi ieteikumus trūkumu novēršanai:

 • Ziņošanas prasību kompetentajai iestādei turpmāka ievērošana;
 • Klientu reģistra ieviešana;
 • Atklātības ziņojumā norādāma pilnīga informācija;
 • Revidenta ziņojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 • Detalizēta laika un budžeta plānošana revīzijas uzdevuma līmenī nodrošināšana;
 • Finanšu pārskata pielikuma noformēšanas prasības ievērošana;
 • Civiltiesiskās apdrošināšanas minimālā atbildības limita ievērošana.