Fiziskajai personai, kura celtniecības vai remonta darbos nodarbina citas fiziskās personas, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību, ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā darba devējam un no nodarbināto personu ienākuma veikt algas nodokļa (iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumus, atgādina VID.

Darba devējs var būt ne tikai juridiskā persona, bet arī fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata nodarbina kādu citu personu. 

Tāpēc fiziskajām personām, kas nodarbina kādu citu fizisko personu celtniecības vai remonta darbos, kā ikvienam darba devējam ir pienākums

  • reģistrēties VID kā darba devējam;
  • reģistrēt VID darba ņēmējus;
  • no darba ņēmēju algotā darba ienākumiem aprēķināt, ieturēt un pārskaitīt budžetā algas nodokli 24% apmērā un VSAOI 34,09% apmērā, no kurām 10,50% ir darba ņēmēja, bet 23,59% darba devēja daļa;
  • iesniegt VID pārskatus par darba ņēmēja algotā darba ienākumiem, aprēķinātajām VSAOI un ieturēto algas nodokli.

Jāatzīmē, ka minētais nav attiecināms uz tiem gadījumiem, ja pakalpojumu sniedz

  • fiziskā persona, kura ir reģistrējusies VID saimnieciskās darbības veicēja statusā;
  • individuālais komersants;
  • juridiskā persona.

Šādos gadījumos pakalpojuma sniedzējs pats aprēķina un maksā budžetā IIN un veic VSAOI. 

Apliecinājums tam, ka fiziskā persona ir reģistrējusies saimnieciskās darbības veicēja statusā, ir attiecīgi

  • nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
  • individuālā komersanta reģistrācijas apliecība. 

Pārliecināties par saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas statusu ir iespējams publiski pieejamā nodokļu maksātāju reģistrā. 

VID atgādina, ka juridiskajai personai, individuālajam komersantam un fiziskajai personai – saimnieciskās darbības veicējai – jānodrošina par sniegtajiem pakalpojumiem saņemtās samaksas reģistrācija un darījumu apliecinoša dokumenta – kases čeka (vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos VID reģistrētas kvīts) – izsniegšana pakalpojuma saņēmējam.