Ar 2016.gadu tika ieviests gada diferencētais neapliekamais minimums. 2016.gada laikā, saņemot ikmēneša algu, iedzīvotājiem vēl nekas nemainījās, jo tika piemērots minimālais mēneša neapliekamais minimums (75 EUR). Tomēr 2017.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājam ir tiesības atgūt pārmaksāto IIN no taksācijas gada (2016.gada) laikā neizmantotās gada diferencētā neapliekamā minimuma daļas.

Ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs:

 • ir mazāks vai vienāds ar 4560 EUR (380 EUR mēnesī), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1200 EUR (100 EUR mēnesī);
 • ir robežās no 4560 EUR (380 EUR mēnesī) līdz 12 000 EUR (1000 EUR mēnesī), palielinoties ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās;
 • pārsniedz 12 000 EUR (1000 EUR mēnesī), piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 75 EUR mēnesī jeb 900 EUR gadā.

Līdz ar to turpmāk tiks piemērots nevis vienāds neapliekamais minimums visiem, bet gada neapliekamais minimums būs atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem nodokļa atlaides būs lielākas. Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņems vērā ne tikai algu, bet arī citus nodokļa maksātāja ienākumus. Tādējādi ir svarīgi Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Kas mainās 2017.gadā?

2017.gadā minimālais mēneša neapliekamais minimums ir 60 EUR, vienlaikus piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu. Savukārt pieaugs maksimālais gada neapliekamais minimums - 2017.gadā tas būs 1380 EUR (115 EUR mēnesī). Pieaugs arī gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, un gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.

Nākamajos gados ikmēneša neapliekamais minimums samazināsies:

 • 2018.gadā – 40 EUR;
 • 2019.gadā – 20 EUR;
 • 2020.gadā – 0 EUR.

Vienlaikus paaugstināsies gada diferencētais neapliekamais minimums:

 • 2018.gadā 1560 EUR (130 EUR mēnesī);
 • 2019.gadā – 1740 EUR (145 EUR mēnesī);
 • 2020.gadā – 1920 EUR (160 EUR mēnesī).

Kas mainīsies personai ar algu līdz 380 EUR?

Personai, kuras alga 2016.gadā bija līdz 380 EUR mēnesī, gada diferencētais neapliekamais minimums bija 1200 EUR (100 EUR mēnesī). Tātad, ja ik mēnesi algai jau ir piemērots minimālais neapliekamais minimums (mēnesī - 75 EUR, gadā - 900 EUR), tad gadā neizmantotā neapliekamā summa bija 300 EUR (1200 - 900 = 300). Pārmaksāto nodokli - 69 EUR – (23% no 300 EUR) būs iespējams atgūt 2017.gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu.

Vai personas reālie ienākumi gada laikā samazināsies?

Diferencētā neapliekamā minimuma mērķis bija progresivitātes ieviešana IIN. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir salīdzinoši lielāki, nodokļa slogs nedaudz palielināsies, savukārt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem – samazināsies.

Tādējādi personām, kuru mēnešalga, piemēram, ir 380 EUR mēnesī, 2016.gadā neto ienākums (ienākums pēc nodokļiem) nemainīsies. Savukārt 2017.gadā piemērotais minimālais mēneša neapliekamais minimums gan samazināsies par 15 EUR (no 75 EUR līdz 60 EUR), kā rezultātā taksācijas gada neto ienākums samazināsies par 41,40 EUR (t.i., 3,45 EUR mēnesī). Taču, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.taksācijas gadu, persona būs tiesīga saņemt IIN atmaksu 69 EUR apmērā. Tādējādi faktiski personas neto ienākums 2017.gadā pieaugs par 27,60 EUR.

Kas mainīsies personām ar algu virs 380 EUR?

Ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs bija robežās no 4560 EUR (380 EUR mēnesī) līdz 12 000 EUR (1000 EUR mēnesī), pieaugot ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās. Savukārt, ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniedza 12 000 EUR, piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 75 EUR mēnesī jeb 900 EUR gadā.

Taču katrs individuālais gadījums ir atšķirīgs atkarībā no ienākumu apmēra un apgādājamo skaita.

Personas neto algas izmaiņas 2017.gadā

 

Neto alga

Neto algas izmaiņas

Atgūstamā summa, iesniedzot deklarāciju par iepriekšējo gadu

Vidējie reālie neto ienākumi

Neto algas vidējās izmaiņas, ja atgūts iepriekšējā gada neapliekamais minimums

Persona ar algu 380 EUR

 bez apgādājamajiem

275,68

- 3,45

69,00

277,98

2,30

 ar 1 apgādājamo

315,93

- 3,45

69,00

318,23

2,30

 ar 2 apgādājamajiem

340,10

0

0

340,10

0

 ar 3 apgādājamajiem

340,10

0

0

340,10

0

Persona ar algu 500 EUR

 bez apgādājamajiem

358,38

-3,45

55,65

359,57

1,19

 ar 1 apgādājamo

398,63

-3,45

55,65

399,82

1,19

 ar 2 apgādājamajiem

438,88

-3,45

55,65

440,07

1,19

 ar 3 apgādājamajiem

447,50

0

0

447,50

0

Persona ar algu 700 EUR

 bez apgādājamajiem

496,21

-3,45

33,39

495,54

-0,67

 ar 1 apgādājamo

536,46

-3,45

33,39

535,79

-0,67

 ar 2 apgādājamajiem

576,71

-3,45

33,39

576,04

-0,67

 ar 3 apgādājamajiem

616,96

-3,45

33,39

616,29

-0,67

Kas var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu IIN pārmaksu?

Jebkura fiziskā persona, kas 2016.gadā ir bijusi nodarbināta un maksājusi IIN, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.

Jāievēro, ka gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī tad, ja nav bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecību, par kuriem iespējams atgūt pārmaksāto IIN. Arī šādā gadījumā persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja persona bijusi nodarbināta un maksājusi IIN.

Kā var iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), ja ir reģistrēta interneta banka vai ir elektroniskais paraksts. Personai pašai nav nepieciešamības krāt un meklēt informāciju par saviem gada ienākumiem, jo VID datu bāze personas ienākumus deklarācijā "ielasīs" automātiski.

Deklarāciju var iesniegt arī VID klientu apkalpošanas centros klātienē "papīra formātā". Veidlapas atrodamas VID mājaslapā vai pieejamas klātienē apkalpošanas centros.

Kad ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

 • Gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu IIN pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu par 2016.gada ienākumiem, var iesniegt, sākot ar 01.03.2017.
 • Iedzīvotāji deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt 3 gadu laikā, t.i., deklarācijas par 2016.gada ienākumiem var iesniegt līdz 30.06.2019.

Vai pensionāri, kas strādā, arī varēs atgūt IIN pārmaksu?

Pensionāriem piemēro nevis diferencēto neapliekamo minimumu, bet gan taksācijas gada neapliekamo minimumu 2820 EUR apmērā (235 EUR mēnesī). Tādējādi  pensionāri, kuru pensija ir mazāka par 235 EUR mēnesī un kas bijuši nodarbināti iepriekšējā gadā (vai iepriekšējos 3 gados), var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt nodokļa pārmaksu. 

Papildus jānorāda, ka personām ar invaliditāti un politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir tiesības piemērot arī nodokļa papildu atvieglojumus, ko var izdarīt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja papildu atvieglojums nav piemērots taksācijas gada laikā.

 • Nodokļa papildu atvieglojums par invaliditāti:
  • 154 EUR mēnesī jeb 1848 EUR gadā I un II grupas invaliditātes gadījumā;
  • 120 EUR mēnesī jeb 1440 EUR gadā III grupas invaliditātes gadījumā.
 • Nodokļa papildu atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem - 154 EUR mēnesī jeb 1848 EUR gadā.